Organizacja Archiwum Państwowego w Kaliszu

W Archiwum obowiązuje struktura organizacyjna określona Statucie Archiwum, w skład której wchodzą wymienione poniżej komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

  • Oddział I - Gromadzenia i Ewidencji Materiałów Archiwalnych
  • Oddział II - Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych
  • Stanowisko ds. Nadzoru Archiwalnego
  • Stanowisko ds. Finansowo-Księgowych
  • Dział Administracyjno-Gospodarczy

W Archiwum działają następujące organy kolegialne i doradcze:

  • Kolegium,
  • Zespół zakupu materiałów archiwalnych.