Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Archiwaliów już z władzami

10 marca 2017 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu odbyło się zebranie wyborcze Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów. Wzięło w nim udział 19 zadeklarowanych członków towarzystwa oraz goście: dr Ewa Andrzejewska, Stanisław Małyszko i Jerzy A. Splitt - badacze regionu kaliskiego. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Archiwaliów powstało w marcu 2016 r. z inicjatywy dyrektora APK dr Grażyny Schlender. Zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Wedle statutu, KTPA stanowi samorządne zrzeszenie naukowe o charakterze popularyzatorskim. Jego celem jest ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; popularyzacja wiedzy o archiwach, materiałach archiwalnych, archiwistyce i naukach pomocniczych historii; prowadzenie badań naukowych z zakresu archiwistyki i nauk pomocniczych historii. Siedzibą KTPA jest Kalisz, a terenem działania Rzeczpospolita Polska.

W wyniku przeprowadzonych głosowań podczas zebrania wyłoniono władze towarzystwa. Prezesem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów został Mariusz Kurzajczyk - redaktor prowadzący "Ziemi Kaliskiej". Do zarządu KTPA należą: Sławomir Woźniak jako wiceprzewodniczący; Sylwia Kwiatkowska jako skarbnik; Tomasz Dalinkiewicz jako sekretarz i dr Grażyna Schlender w charakterze członka. Podczas głosowań wyłoniono także Komisję Rewizyjną w składzie: przewodniczący mec. Świętosław Fortuna oraz członkowie: ks. dr Sławomir Kęszka; Aleksander Schlender.

Na koniec zebrania prezes Mariusz Kurzajczyk życzył wszystkim członkom KTPA, by w ramach działalności towarzystwa mogli realizować swoje pasje i zainteresowania. Poinformował także o tym, że w planach jest uruchomienie strony internetowej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów.