Spotkanie opłatkowe

Dnia 18 grudnia 2017 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu odbyło się Walne Zebranie Członków kaliskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (SAP). W świątecznym spotkaniu udział wzięło 20 członków SAP. Zebranie otworzył Karol Andrzejewski - prezes kaliskiego Oddziału, witając wszystkich przybyłych członków. Na przewodniczącą wybrano jednogłośnie dr Grażynę Schlender - dyrektor APK, która poprowadziła dalszą część zebrania.

Prezes kaliskiego oddziału przedstawił relacje z VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich odbywającego się pod hasłem "Archiwistyka bez granic" oraz XV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP w Kielcach w dniach 20-23 września 2017 r. Szczegółowiej zostały omówione tutaj trzy panele tematyczne "Panel konserwatorski skierowany do pracowników nadzoru archiwalnego i archiwistów zakładowych", "Regulacje prawne działalności archiwalnej" oraz "Archiwistyka społeczna - między archiwistyką państwową a prywatną". W pierwszym prowadzonym przez moderator Monikę Bogacz-Walską (Archiwum Państwowe w Olsztynie) znalazły się zagadnienia związane z najczęstszymi problemami przy przechowywaniu akt w archiwach zakładowych, zabezpieczaniem materiałów audiowizualnych, przygotowaniem ksiąg metrykalnych do przekazania archiwum państwowemu czy kwestie związane z księgami po reperacjach introligatorskich i profilaktyce konserwatorskiej. Celem drugiego panelu prowadzonego przez moderatora dr Marka Konstankiewicza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) było zaprezentowanie uwarunkowań prawnych i propozycji zmian w procesie kształtowania państwowego zasobu archiwalnego, wyzwań legislacyjnych czy obrotu cywilnoprawnego prywatnymi archiwaliami w świetle aktualnych tendencji w polskim ustawodawstwie. Na szczególną uwagę zasługiwała prelekcja pt. "Prawo archiwalne - perspektywy zmian" dr. Wojciecha Woźniaka (Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych). W trzecim panelu prowadzonym przez moderatora Artura Jóźwika (Ośrodek KARTA) znalazły się zagadnienia związane analizą stanu archiwistyki społecznej jako ogniwa łączącego archiwistykę państwową i prywatną.

W części dotyczącej relacji ze Zjazdu Delegatów SAP znalazły się informacje o trybie wyboru nowych władz SAP a także skład Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej czy Sądu Koleżeńskiego.

Następnie głos zabrała Krystyna Bęcka - skarbnik - przedstawiając informacje o opłacaniu składek członkowskich kaliskiego Oddziału SAP.

Na zakończenie zebrania dyrektor Archiwum dr Grażyna Schlender złożyła wszystkim członkom życzenia noworoczne a po nich nastąpiło uroczyste dzielenie się opłatkiem.