VII Marcowy Maraton Archiwalny - Spotkanie z darczyńcami

Tradycyjnie, w ramach Marcowego Maratonu Archiwalnego, Archiwum Państwowe w Kaliszu zorganizowało 7 marca 2018 r. spotkanie, na które zaprosiło swoich darczyńców. Z zaproszenia skorzystali: Marcin Białożyt, Juliusz Brawata, Bronisław Ekert, Leszek Grynda, Zdzisława Flisińska, Jan Mak, Wojciech Pilarski, Stanisław Perliński, Elżbieta Stadtmüller, Wanda Staszak i Mieczysław Wiśniewski. Spotkanie miało kameralny charakter przy kawie i ciastkach. Jego gospodarzami byli: dyrektor dr Grażyna Schlender oraz kierownik Oddziału I Gromadzenia i Ewidencji Materiałów Archiwalnych Grzegorz Waliś.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor Archiwum, która powitała gości i złożyła im serdeczne podziękowania za przekazane archiwalia. Minutą ciszy uczczono jednego z darczyńców, Jerzego Dembnego, który zmarł w ubiegłym roku. Następnie dr Schlender omówiła program MMA, dłużej zatrzymując się przy planowanym na 20 marca spotkaniu pt. "Marzec '68 w Kaliszu w świetle materiałów łódzkiego Oddziału IPN". Jednocześnie zwróciła się do uczestników spotkania z apelem o dostarczenie wszelkich informacji dotyczących wydarzeń w Kaliszu, bądź kaliszan biorących w nich udział w innych miejscowościach. Przy okazji prosiła również o informacje na temat ewentualnych miejsc pochówków w Kaliszu i najbliższej okolicy ofiar terroru komunistycznego z lat 40. i 50. XX w. Archiwum Państwowe w Kaliszu zadeklarowało bowiem pomoc i współpracę z Biurem Poszukiwań i Identyfikacji IPN Oddział Łódź w ustaleniu grobów ofiar systemu komunistycznego straconych w kaliskim więzieniu.

Nieodzownym punktem spotkań z darczyńcami jest podsumowanie przekazanych darów za dany rok. W 2017 r. 11 osób przekazało łącznie 288 jednostek inwentarzowych. Dyrektor Archiwum przedstawiła je i krótko scharakteryzowała otrzymane dokumenty. Jako skromny dowód wdzięczności darczyńcy otrzymali dyplomy oraz jedno z wydawnictw placówki.

Kolejnym punktem spotkania było prelekcja kierownika Oddziału I na temat internowania legionistów Józefa Piłsudskiego w Szczypiornie w lipcu 1917 r. Wystąpienie mało związek z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wydaniem przez Archiwum publikacji zawierającej źródła do dziejów uwięzienia legionistów w podkaliskim obozie.

Następnie głos zabrali goście. Luźna rozmowa toczyła się na tematy związane z miejscami i wydarzeniami z historii Kalisza, m.in. wspominano mało znany fakt istnienia w latach 50. XX w. pomnika i cmentarza na miejscu przedwojennego mauzoleum legionistów. Sam obelisk został rozebrany, a pochowani ekshumowani na cmentarz żołnierski na Majkowie.

Stało się już tradycją, że spotkanie z darczyńcami jest okazją do przekazania kolejnych materiałów. Tak było i tym razem. Leszek Grynda przekazał plik dokumentów z lat 1913-1968 dotyczących Maksymiliana Jasińskiego, organisty w kościele św. Mikołaja i nauczyciela muzyki, Jan Mak przyniósł teczką POP PZPR w Wojewódzkim Zarządzie Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich (Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji) w Kaliszu z lat 80. XX w., a Wanda Staszak uzupełniła swoją spuściznę o korespondencje urzędową.

Spotkanie zakończono wspólnym zdjęciem.