Kaliskie więzienie zostanie upamiętnione

Prośba o udostępnienie fotografii

Archiwum Państwowe w Kaliszu pod koniec 2016 r. planuje wydać monografię kaliskiego więzienia. Wydawnictwo to będzie składać się z dwóch części: opisowej i graficznej. Głównym celem autorów jest przedstawienie źródeł do dziejów kaliskiego więzienia. W związku z tym instytucja przeprowadza poszukiwania archiwaliów na terenie całej Polski.

Bardzo cennym materiałem mogą okazać się jednakże także niepowtarzalne pamiątki ze zbiorów prywatnych np. byłych pracowników placówki. W związku z powyższym Archiwum Państwowe w Kaliszu występuje z apelem - prośbą o udostępnienie fotografii dokumentujących historię więzienia przy ul. Łódzkiej. Autorów monografii interesują zarówno zdjęcia samego gmachu, jak i wykonane podczas różnych uroczystości.

Zdjęcia zostaną zeskanowane i zamieszczone w publikacji, wraz z informacją, z czyich zbiorów pochodzą. W ten sposób prywatne osoby będą mogły podzielić się swoimi pamiątkami z szerszym gronem odbiorców.

Osoby zainteresowane tematem są proszone o kontakt z Archiwum Państwowym w Kaliszu - tel. 62 767 10 22, e-mail: sekretariat@archiwum.kalisz.pl. Materiały będą przyjmowane najpóźniej do 15 września 2016 r.