Kodeks Etyczny

Wypis z Kodeksu Etyki pracowników Archiwum Państwowego w Kaliszu

Kodeks Etyki pracowników Archiwum Państwowego w Kaliszu wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy Archiwum Państwowego w Kaliszu w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków. Oparty został na zasadach profesjonalizmu, praworządności, rzetelności, bezstronności i niezależności, niedyskryminowaniu i odpowiedzialności.

Obowiązki pracownika:

 • pracownik w czasie pracy wykonuje zgodnie z Regulaminem Pracy APK swoje obowiązki służbowe. Nie wykorzystuje czasu pracy w celach prywatnych
 • pracownik nie uchyla się od podejmowania trudnych decyzji oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie
 • przy rozpatrywaniu spraw pracownik nie kieruje się emocjami, jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji
 • racjonalnie gospodaruje majątkiem i środkami publicznymi, z dbałością o nie i gotowością do rozliczenia swoich działań w tym zakresie
 • pracownik jest lojalny wobec Archiwum, swoich zwierzchników i współpracowników, gotów do wykonywania służbowych poleceń w sposób gwarantujący poszanowanie prawa i ograniczający możliwość popełniania pomyłek
 • przy rozpatrywaniu wniosków i przy podejmowaniu decyzji pracownik zapewnia przestrzeganie zasady równego traktowania wszystkich osób
 • pracownik nie podejmuje żadnych prac, które kolidują z obowiązkami służbowymi
 • w przypadku konfliktu interesu w sprawach prywatnych i służbowych pracownik wyłącza się z działań mogących wywołać podejrzenia o stronniczość lub interesowność
 • w związku ze swoją pracą pracownik nie przyjmuje żadnych, naruszających normy prawne bądź moralne, korzyści materialnych ani osobistych
 • pracownik zachowuje się kulturalnie wobec pracowników i klientów Archiwum, nie używa wulgaryzmów w wypowiedziach
 • pracownik stara się być możliwie jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie
 • pracownik systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe
 • pracownik dba o dobre stosunki międzyludzkie w Archiwum, tworzy właściwą atmosferę w miejscu pracy oraz zapobiega konfliktom
 • relacje służbowe opierają się na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą
 • z posiadanych uprawnień pracownik może korzystać wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone
 • pracownik zobowiązany jest przestrzegać Kodeksu Etyki i kierować się jego zasadami
 • pracownik ponosi odpowiedzialności porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Kodeksu Etyki
 • pracownik postępuje tak, aby wzmocnić autorytet i wiarygodność Archiwum Państwowego w Kaliszu