Oddział I ds. Gromadzenia i Ewidencji Materiałów Archiwalnych

gromadzenie materiałów archiwalnych i nadzór nad magazynami

 • przejmowanie materiałów archiwalnych, rozmieszczanie oraz prowadzenie inwentarza topograficznego rozmieszczenia materiałów archiwalnych,
 • przygotowywanie materiałów archiwalnych oraz ich kopii (mikrofilmów i skanów), a także dokumentacji niearchiwalnej do udostępniania i realizacja zamówień dla pracowni naukowej i pracowników,
 • rejestrowanie codziennego ruchu materiałów archiwalnych,
 • udzielanie informacji o zasobie,
 • przeprowadzanie lustracji zasobu oraz skontrum,
 • przygotowywanie akt do digitalizacji, opracowywanie planów digitalizacji materiałów archiwalnych i sprawozdań z realizacji tych planów oraz ewidencji skanów,
 • przygotowywanie akt do mikrofilmowania, przechowywanie, udostępnianie, zabezpieczanie, kontrola stanu fizycznego i prowadzenie ewidencji mikrofilmów,
 • współpraca z NAC w zakresie przygotowania publikacji materiałów archiwalnych w internecie,
 • zabezpieczenie zasobu przed kradzieżą lub włamaniem oraz zapewnienie mu optymalnych warunków przechowywania,
 • nadzór nad magazynami: utrzymywanie porządku i prawidłowego ułożenia akt na regałach, przestrzeganie prawidłowego obiegu akt między stanowiskami pracy, pracownikami i magazynami,
 • analiza i zgłaszanie potrzeb w zakresie wyposażenia magazynów w niezbędne urządzenia i sprzęt oraz zgłaszanie konieczności ich napraw lub konserwacji,
 • składanie zapotrzebowań na zakup materiałów i środków wykorzystywanych w ramach wykonywanych zadań,
 • monitorowanie stron internetowych dotyczących sprzedaży materiałów archiwalnych,
 • przedkładanie Komisji Metodycznej w Archiwum Państwowym w Poznaniu wniosków w sprawie metod opracowywania i ewidencjonowania zasobu,

konserwacja i profilaktyka

 • działania profilaktyczne - prowadzenie pomiarów temperatury i wilgotności w magazynach archiwalnych,
  - czyszczenie z kurzu, natłuszczanie opraw skórzanych oraz umieszczanie archiwaliów w opakowaniach bezkwasowych,
  - współpraca z Centralnym Laboratorium Konserwacji Materiałów Archiwalnych,
 • konserwacja materiałów archiwalnych poprzez prowadzenie prac konserwatorsko-introligatorskich:
  - wykonywanie opraw akt oraz innych prac introligatorskich,
  - uzupełnianie ubytków papieru w aktach i dokumentach,
  - dezynfekcja i dezynsekcja akt,
  - prowadzenie innych, a wynikających z potrzeb niezbędnych zabiegów konserwatorskich,
  - prowadzenie ewidencji przyjętych z komórek organizacyjnych i poddanych pracom konserwatorsko-introligatorskim archiwaliów,
 • współpraca z innymi komórkami w zakresie doboru akt do konserwacji
  - przygotowanie archiwaliów na wystawy,
  - opracowania ekspertyzy konserwatorskiej na potrzeby nadzoru archiwalnego,
  - współpraca w zakresie oceny konserwatorskiej materiałów archiwalnych zakwalifikowanych do przejęcia przez Archiwum,

przechowalnictwo dokumentacji osobowo-płacowej

 • przejmowanie, przechowywanie, udostępnianie i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej o czasowym okresie przechowywania, w szczególności dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców,
 • prowadzenie ewidencji dokumentacji przejętej ze zlikwidowanych zakładów pracy,
 • prowadzenie i uaktualnianie ewidencyjnych i informacyjnych baz danych, w tym bazy Dokumentacja,
 • wydawanie odpisów, wypisów i kopii z przechowywanej dokumentacji upoważnionym osobom i organom,
 • współpraca z innymi archiwami państwowymi w zakresie przekazywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w związku z orzeczeniami sądów rejestrowych,
 • zbieranie i udzielanie informacji o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej po byłych pracodawcach, którzy mieli siedzibę na obszarze działania Archiwum,
 • przekazywanie danych o miejscu przechowywania dokumentacji do NDAP i ZUS,
 • przygotowywanie ofert i projektów umów oraz negocjowanie cen w zakresie przechowywania dokumentacji niearchiwalnej,
 • konsultacje z syndykami i likwidatorami na temat przygotowania dokumentacji do przekazania do Archiwum,

ewidencja materiałów archiwalnych

 • prowadzenie i systematyczne uaktualnianie ewidencji zbiorczej zasobu Archiwum - spisu zespołów, księgi nabytków, księgi przesunięć międzyzespołowych i księgi ubytków (baza danych SEZAM) oraz kartoteki zbiorczej,
 • prowadzenie i uaktualnianie ewidencyjnych i informacyjnych baz danych,
 • weryfikacja środków ewidencyjnych pod względem ich poprawności formalnej i wzajemnej spójności,
 • gromadzenie egzemplarzy skarbowych inwentarzy i innych środków ewidencyjno-informacyjnych,
 • współpraca ze Stanowiskiem ds. Narastającego Zasobu Archiwalnego w sprawach z zakresu udzielania konsultacji dotyczących przygotowania akt do przyjęcia,
 • wspomaganie Stanowiska ds. Narastającego Zasobu Archiwalnego w zakresie przeprowadzania kontroli, lustracji i opiniowania brakowań.

realizacja zadań związanych ze współpracą z podmiotami, których materiały archiwalne wchodzą w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego, a w szczególności:

 • opracowanie i aktualizacja wykazu tych jednostek,
 • koordynowanie działań Archiwum w zakresie prowadzenia na rzecz tych jednostek poradnictwa, szkoleń, konsultacji i wykonywania ekspertyz,

reprografia akt i digitalizacja materiałów archiwalnych - w razie potrzeby.