Oddział II ds. Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych

opracowywanie

 • opracowywanie i inwentaryzowanie materiałów archiwalnych zgodnie z zasadami archiwistyki oraz obowiązującymi przepisami metodycznymi,
 • opracowywanie archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych (indeksów),
 • opracowywanie ekspertyz dotyczących metodyki naukowego opracowania zasobu archiwalnego,
 • przedkładanie Komisji Metodycznej w Archiwum Państwowym w Poznaniu opracowanych zespołów (zbiorów) archiwalnych do zatwierdzenia,
 • przedkładanie Komisji Metodycznej w Archiwum Państwowym w Poznaniu wniosków w sprawie metod opracowywania zasobu, planów opracowania zasobu oraz propozycji tematów i problemów,

udostępnianie

 • udostępnianie materiałów archiwalnych i ich kopii użytkowych w czytelni oraz on-line,
 • udzielanie informacji dotyczących zasobu Archiwum, zasad udostępniania materiałów archiwalnych i ich kopii użytkowych oraz dokumentacji niearchiwalnej,
 • udostępnianie pomocy ewidencyjno-informacyjnych,
 • prowadzenie środków ewidencyjnych służących dokumentowaniu udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej (rejestr udostępniania archiwaliów użytkownikom pracowni naukowej, rejestr odwiedzin),
 • prowadzenie bazy danych SUMA,
 • przyjmowanie od użytkowników zamówień na reprografię materiałów archiwalnych (kserokopie, fotografie i skany),
 • prowadzenie ewidencji usług reprograficznych,
 • wypożyczanie mikrofilmów poza Archiwum oraz sprowadzanie ich do Archiwum w ramach wypożyczeń międzyarchiwalnych, wypożyczanie materiałów archiwalnych na potrzeby wystawiennicze oraz organów wymiaru sprawiedliwości,

kwerendy

 • prowadzenie kwerend dla obywateli polskich, instytucji i urzędów krajowych oraz dla zagranicznych osób fizycznych i prawnych,
 • wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji posiadanych materiałów archiwalnych, a także wydawanie zaświadczeń na podstawie tych materiałów,
 • prowadzenie rejestracji kwerend w bazie RAP,
 • przyjmowanie podań wraz z załącznikami oraz ustnymi oświadczeniami,

popularyzacja i informacja

 • organizowanie wystaw i pokazów materiałów archiwalnych,
 • przyjmowanie wycieczek młodzieży, studentów i innych grup społecznych,
 • prowadzenie wykładów i zajęć lekcyjnych dla młodzieży,
 • przygotowywanie referatów, organizowanie zebrań, konferencji i sesji naukowych,
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich, stowarzyszeniami naukowymi, regionalnymi i innymi,
 • współpraca z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych oraz innymi placówkami informacyjnymi, naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi,
 • przygotowywanie publikacji, których wydawcą jest Archiwum np. opracowań źródłowych, pomocy ewidencyjno-informacyjnych (informatorów i przewodników po zasobie Archiwum),
 • gromadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie księgozbioru podręcznego Archiwum,
 • udział w kształtowaniu i realizacji polityki informacyjnej Archiwum, w szczególności:
  - nadzór merytoryczny, redagowanie i aktualizacja treści strony internetowej Archiwum,
  - monitorowanie informacji w mediach oraz na portalach internetowych w zakresie informacji dotyczących Archiwum,
  - współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie popularyzacji zasobu,
  - współpraca przy tworzeniu strategii wizerunkowych Archiwum.
 • wykonywanie działań związanych z udostępnianiem informacji publicznej w rozumieniu ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.),
 • współpraca z Biblioteką Narodową w ramach wydawanych publikacji i nadawania numeru ISBN (egzemplarze obowiązkowe).