Stanowisko ds. Finansowo-Księgowych

 • prowadzenie rachunkowości jednostki, opracowywanie projektu rocznego planu finansowego, planu środków specjalnych, planu kont oraz innych planów finansowych,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, monitorowanie wydatków oraz prowadzenie bieżącej analizy stanu środków na rachunkach,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej wg zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2009 nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) i wydanych na ich podstawie rozporządzeniach wykonawczych,
 • opracowywanie projektu budżetu Archiwum w roku poprzedzającym rok budżetowy oraz sprawozdawczości budżetowej, opracowywanie planu funduszu świadczeń socjalnych oraz informacji o jego wykorzystaniu,
 • ewidencjonowanie dokumentów finansowych, kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowych, prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami,
 • prowadzenie ewidencji księgowej dochodów budżetowych, dochodów własnych i wydatków budżetowych oraz ich zaangażowania,
 • współdziałanie przy przygotowywaniu dokumentacji projektów finansowanych z funduszy europejskich, w których uczestniczy Archiwum oraz prowadzenie ich rozliczeń,
 • współdziałanie w przygotowywaniu dokumentacji i wniosków o dofinansowanie,
 • przygotowywanie, wspólnie z Oddziałem III Administracyjno-Gospodarczym, planów inwestycji i remontów oraz sprawozdań finansowych z ich wykonania,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, przeprowadzanie ich okresowych inwentaryzacji,
 • współpraca z Odziałem III Administracyjno-Gospodarczym w zakresie ewidencji przedmiotów nietrwałych oraz ich okresowej inwentaryzacji,
 • rozliczanie inwentaryzacji, bilansowanie wyników inwentaryzacyjnych,
 • przygotowywanie projektów wystąpień w sprawie zmian w budżecie, obsługa budżetu w systemie TREZOR,
 • prowadzenie spraw finansowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,
 • opracowywanie projektu budżetu zadaniowego,
 • współpraca z organami administracji w zakresie przepływu środków finansowych,
 • współpraca z Narodowym Bankiem Polskim i innymi bankami w zakresie obsługi rachunków bankowych,
 • prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej,
 • przekazywanie zrealizowanych dochodów budżetowych na rachunek budżetu państwa,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania Archiwum dotyczącego funduszy pozabudżetowych oraz ewidencji księgowej środków pozabudżetowych,
 • opracowywanie sprawozdań finansowych i statystycznych (GUS),
 • współdziałanie z Dyrektorem Archiwum w zakresie działalności finansowej Archiwum,
 • ewidencjonowanie i dokonywanie wypłat wynagrodzeń i innych należności wynikających z odrębnych przepisów i zawartych umów,
 • dokonywanie rozliczeń z urzędami, w tym z ZUS, US,
 • rozliczanie krajowych i zagranicznych kosztów podróży służbowych pracowników,
 • współdziałanie w sprawie ustalania nagród jubileuszowych, odpraw pracowników, w sprawie ustalania indywidualnych wynagrodzeń i nagród pracowników, w zakresie realizacji zasad polityki płacowej i zasad wynagradzania w Archiwum oraz w zakresie gospodarowania środkami na wynagrodzenia,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i statystycznych z zakresu wykorzystania środków na wynagrodzenia,
 • wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów szczególnych regulujących księgowość jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych oraz zadań zleconych przez Dyrektora, odpowiedzialność za opracowanie i aktualizowanie procedur kontroli finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń:
  - zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i wyrejestrowywanie pracowników i członków ich rodzin oraz zleceniobiorców i zgłaszanie zmian danych osób ubezpieczonych,
  - naliczanie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz należności z tytułu umów zlecenia i o dzieło, sporządzanie list wypłat oraz sporządzanie sprawozdań, informacji i deklaracji wynikających z odrębnych przepisów,
  - obliczanie podatków, składek ubezpieczeń społecznych i innych obciążeń publicznoprawnych dotyczących wynagrodzeń oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
  - sporządzanie deklaracji do ZUS, US oraz innych wymaganych dokumentów, współdziałanie z Dyrektorem Archiwum i Oddziałem III Administracyjno-Gospodarczym w ustalaniu polityki płacowej, zasad nagradzania oraz propozycji indywidualnych wynagrodzeń i nagród pracowników Archiwum,
 • przekazywanie, zgodnie z przepisami kancelaryjno - archiwalnymi, dokumentacji wytworzonej w związku z wykonywanymi zadaniami do archiwum zakładowego.