FAQ (Najczęściej zadawane pytania)


Kto może korzystać z archiwum?

Prawo do korzystania z materiałów archiwalnych przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, organizacji społecznej, organowi państwowemu lub samorządowemu, jak również jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. Udostępnianie archiwaliów w Archiwum jest bezpłatne. Odbywa się w pracowni naukowej od poniedziałku do piątku od 8:30 do 15:30, a we wtorki od 8:30 do 18:30 (zamówienia do 15:30). Takie same zasady korzystania z akt dotyczą obywateli polskich jak i cudzoziemców.


Jakiego rodzaju dokumenty przechowywane są w archiwum?

Zdecydowana większość akt została wytworzona przez organa administracji ogólnej - państwowej i samorządowej, następnie partie polityczne i ruchy społeczne, instytucje wymiaru sprawiedliwości i urzędy stanu cywilnego. Pozostała dokumentacja to spuścizna aktowa organów administracji specjalnej, spółdzielni, związków zawodowych, instytucji finansowych, gospodarczych, oświatowych i kulturalnych, a niewielka część zasobu to zbiory i spuścizny osób prywatnych.

Większość archiwaliów pochodzi z XIX i XX wieku, wcześniejsze dokumenty są wyjątkiem. Specyfiką kaliskiego archiwum jest to, że działając na terenie dwóch b. zaborów - pruskiego i rosyjskiego (granicą była rzeka Prosna) - przechowuje akta wytworzone przez dwa różne systemy kancelaryjne, pisane w dwóch różnych językach (niemieckim i rosyjskim).


Czy można korzystać ze wszystkich dokumentów przechowywanych w archiwum?

Udostępnianie materiałów jest bezpłatne i podlegają mu wszystkie archiwalia zewidencjonowane tzn. posiadające pomoce ewidencyjno-informacyjne umożliwiające identyfikację poszczególnych jednostek archiwalnych o określonej zawartości.

Materiały archiwalne udostępniane są po 30 latach od ich wytworzenia, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Archiwum może wyrazić zgodę na ich wcześniejsze udostępnianie. Z akt można korzystać w pracowni naukowej, pod warunkiem, że ich stan fizyczny na to pozwala. Archiwum udostępnia akta, także w postaci mikrofilmów. Reprografia materiałów archiwalnych (skany, fotokopie, kserokopie) wykonywana jest odpłatnie (cennik).


Jakie informację znajdę w archiwum o mojej rodzinie?

Przed przystąpieniem do poszukiwań dotyczących historii rodziny zapoznaj się z poradnikiem genealoga.


Gdzie znajduje się dokumentacja osobowo-płacowa z mojego zakładu pracy?


Chcę sięgnąć do archiwaliów przy pisaniu pracy licencjackiej/magisterskiej/doktorskiej. Od czego zacząć?

Wyboru archiwaliów należy dokonać samodzielnie. Przydatne do tego mogą być bazy danych opracowania drukowane. Następnie konieczna będzie wizyta w pracowni naukowej Archiwum gdzie można skorzystać z akt i zbiorów bibliotecznych.


Jak korzystać z biblioteki Archiwum?

Zbiory biblioteczne są udostępniane na miejscu w pracowni naukowej Archiwum w godzinach od 8:30 do 15:30, a we wtorki od 8:30 do 18:30 (zamówienia do 15:30).


Jakie usługi są płatne?

Udostępnianie archiwaliów we wszystkich archiwach jest bezpłatne. Reprografia materiałów archiwalnych (skany, fotokopie, kserokopie) wykonywana jest odpłatnie (cennik). Z tytułu uwierzytelnienia wykonanych kopii, odpisów lub wypisów uiścić należy także stosowne opłaty skarbowe.

Archiwum przeprowadza kwerendy (poszukiwania) dla instytucji i osób prywatnych: bezpłatnie (np. w sprawach socjalnych, odszkodowawczych) lub płatnie według cennika.


Czy można samemu kopiować dokumenty?

Istnieje możliwość samodzielnego kopiowania akt.


Czy możliwe jest wypożyczenie akt z Archiwum Państwowego w Kaliszu?

Nie można wypożyczać akt na zewnątrz. Archiwalia podlegają szczególnej ochronie i można z nich korzystać jedynie na miejscu w pracowni naukowej. Nie można zamawiać w AP w Kaliszu akt z innych archiwów państwowych Archiwum może, na prośbę klienta, zamówić jedynie mikrofilmy z innych archiwów państwowych.