Charakterystyka zasobu

Zasób Archiwum Państwowego w Kaliszu - według stanu na 31 września 2015 r. - składa się z 1475 zespołów i zbiorów archiwalnych liczących 297 315 j.a. tj. 3510 m.b. Większość archiwaliów, bo aż 70% zostało wytworzonych po 1945 r. Akta z okresu zaborów i międzywojnia stanowią po około 15% zasobu, natomiast dokumentacja z okresu okupacji hitlerowskiej stanowi ułamek procenta. Wcześniejsze dokumenty stanowią wyjątek jak np. pisma z początku XVIII w. w aktach gruntowych. Ponad połowa (52%) archiwaliów została wytworzona przez instytucje wymiaru sprawiedliwości (sądy, notariuszy, prokuratury). Niewiele mniej przypada na akta administracji ogólnej (rządowej i samorządowej) i specjalnej - 30%. Akta stanu cywilnego i metrykalne obejmują 6% zasobu, ale mimo to są najczęściej wykorzystywanymi aktami w pracowni naukowej i kwerendach przeprowadzanych przez Archiwum. Prawie 5% akt przypada na instytucje gospodarcze, przede wszystkim zakłady przemysłowe. Pozostała część zasobu składa się ze zbiorów archiwalnych, spuścizn osób prywatnych, akt instytucji finansowych, partii i organizacji politycznych, instytucji nauki i oświaty, organizacji spółdzielczych, stowarzyszeń i związków, instytucji ochrony zdrowia, związków zawodowych, instytucji kultury, organów ustawodawczych państwa (tj. biur senatorskich), instytucji wyznaniowych oraz cechów rzemieślniczych.

Podstawowe informacje na temat zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu zawiera ogólnopolska baza SEZAM [http://baza.archiwa.gov.pl/sezam]. Online dostępna jest także część ewidencji Archiwum. Na portalu "Szukajwarchiwach" inwentarze ksiąg metrykalnych i stanu cywilnego [http://www.szukajwarchiwach.pl/11#tabZasoby]. Te same inwentarze, a także 79 dodatkowych (m.in. Akta miasta Kalisza, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Kaliszu) umieszczono na stronie Europejskiego Portalu Europejskiego [https://www.archivesportaleurope.net/pl/directory/-/dir/ai/code/PL-11].

Szczegółową charakterystykę zasobu APK zawiera artykuł Grzegorz Walisia "Charakterystyka zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu" opublikowany w wydawnictwie "Calisiana rozproszone. Źródła do dziejów Kalisza w polskich zasobach archiwalnych", pr. zb. pod red. G. Schlender, Kalisz 2012.