Szkolenia dla archiwistów jednostek samorządowych

W dniach 20 i 21 kwietnia 2017 roku Archiwum Państwowe w Kaliszu zorganizowało kilkugodzinne, bezpłatne szkolenia kancelaryjno-archiwalne. Zajęcia w większości prowadził mgr Karol Andrzejewski, odpowiedzialny w kaliskim Archiwum za sprawy nadzoru archiwalnego. Gościła na nich także Dyrektor APK dr Grażyna Schlender, która m.in. przywitała zgromadzonych archiwistów zakładowych. W sali konferencyjnej Archiwum stawiło się łącznie 26 osób zajmujących się archiwami zakładowymi w nadzorowanych przez Archiwum Państwowe w Kaliszu samorządowych jednostkach organizacyjnych. Tematyka związana była z praktycznymi problemami archiwów zakładowych w jednostkach samorządowych oraz oczekiwaniami nadzoru archiwalnego wobec jednostek kontrolowanych w procesie kształtowania narastającego zasobu archiwalnego.

W pierwszym bloku tematycznym dotyczącym Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1506) skupiono się przede wszystkim na najważniejszej zmianie wynikającej z nowelizacji ustawy dotyczącej kontroli w jednostkach organizacyjnych pod nadzorem archiwów państwowych. W ustawie opisany jest cały tryb postępowania i przeprowadzania takich kontroli, wraz z późniejszymi protokołami kontroli i wystąpieniami pokontrolnymi.

Drugi blok tematyczny dotyczył problemów archiwów zakładowych w jednostkach samorządowych. Przedstawione zagadnienia problemowe zgłoszone przez jednostki organizacyjne dotyczyły m.in.: archiwizowania dokumentacji projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, przekazywania dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego, procedur przygotowania i przeprowadzania brakowania dokumentacji niearchiwalnej, ewidencji w archiwum zakładowym.

W ostatniej części spotkań mgr Grzegorz Waliś - kierownik Oddziału I Gromadzenia i Ewidencji Materiałów Archiwalnych omówił zasady przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego w Kaliszu a mgr Edyta Pietrzak - kierownik Oddziału II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych przekazała informacje o kursach kancelaryjno-archiwalnych I stopnia organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie archiwów zakładowych.