Wydawnictwa

Informujemy osoby zainteresowane nabyciem publikacji wydawanych przez Archiwum, iż przed dokonaniem wpłaty należy skontaktować się telefonicznie z Archiwum - nr tel. (62) 767-10-22 w celu ustalenia dostępności publikacji i szczegółów odbioru.

W związku z likwidacją kasy gotówkowej wpłaty przyjmujemy wyłącznie na konto bankowe Archiwum Państwowego w Kaliszu. Odbiór publikacji - po przedstawieniu dowodu wpłaty.

Brak ceny przy danej pozycji oznacza brak publikacji w sprzedaży.

W tytule przelewu: Imię, nazwisko, adres nabywcy oraz tytuł/y publikacji.
Nr konta: 77 1010 1469 0005 6322 3100 0000
Dane sprzedającego: Archiwum Państwowe w Kaliszu, ul. Poznańska 207, 62-800 Kalisz


Niepodległościowcy Wielkopolski południowo-wschodniej (ziemi kaliskiej) w świetle materiałów archiwalnych
praca zbiorowa pod red. Grażyny Schlender (zespół autorski: Anna Bestian-Zając, Edyta Pietrzak, Grażyna Schlender, Grzegorz Waliś, Estera Wałęsa), Kalisz 2023, s. 436
Cena: 100 zł

Okładka wydawnictwa

Książka przygotowana w ramach akcji Archiwa Rodzinne Niepodległej zawiera biogramy 70 bohaterów - patriotów walczących najpierw o utrzymanie, a następnie o odzyskanie przez Polskę niepodległości na przestrzeni niemalże 300 lat: od potopu szwedzkiego do II Rzeczypospolitej Polskiej.

Obejmuje łącznie 14 okresów z historii Polski: potop szwedzki, konfederacja barska, Sejm Czteroletni, powstanie kościuszkowskie, Legiony Polskie gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, powstanie wielkopolskie 1806 r., powstanie listopadowe, Wiosna Ludów, powstanie styczniowe, rewolucja 1905 r., Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego, powstanie wielkopolskie 1918-1919, wojna polsko-bolszewicka, II Rzeczpospolita. Najważniejszą wartością tej publikacji są źródła dokumentujące życie i działalność wszystkich 70 osób. Pozyskano je w wyniku bardzo zaawansowanej kwerendy przeprowadzonej w 29 instytucjach m. in. w sieci Archiwów Państwowych, archiwach kościelnych, wojskowych, bibliotekach i muzeach o charakterze centralnym i lokalnym. Bogatej oprawie źródłowej towarzyszą krótkie biogramy bohaterów, zawierające m. in. ciekawostki z ich życia i działalności. Przedstawieni w książce niepodległościowcy walczyli o wolną Polskę na różnych polach: orężem, dyplomacją, pracą organiczną, społeczną, ekonomiczną i kulturalno-oświatową. Przestawienie tej różnorodności było jednym z głównych celów niniejszej publikacji.

Książkę zaopatrzono w aparat pomocniczy w postaci: wykazu skrótów, indeksu osobowego, indeksu rzeczowego, bibliografii, listy patriotów, niepodległościowców nieujętych w tej publikacji, streszczenia angielskiego. Za projekt okładki odpowiada Maciej Garbowicz, druk - Edytor Kalisz, streszczenie angielskie - Caryl Swifft.

Publikacja zyskała pozytywne recenzje prof. dr. hab. Jerzego Pietrzaka i dr. Tomasza Matuszaka.


Maria Konopnicka w oczach badaczy i w źródłach archiwalnych
praca zbiorowa pod red. Grażyny Schlender, Kalisz 2022, s. 260
Cena: 49 zł

Okładka wydawnictwa

Publikacja stanowi pokłosie konferencji naukowej pt. "Maria Konopnicka - życie, twórczość, upamiętnienie", która odbyła się w Kaliszu w 2022 r. w ramach obchodów Roku Marii Konopnickiej.

Książka składa się z dwóch części: artykułów naukowych oraz ilustracji. Artykuły zostały napisane przez badaczy pochodzących z terenu całej Polski: Sławomira Filipowicza (Archiwum Państwowe w Suwałkach), Zbigniewa Fałtynowicza (Muzeum im. Marii Konopnickiej Oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach), dr Annę Bestian-Zając (Archiwum Państwowe w Kaliszu), Anetę Kolańczyk z Kalisza, dr Teresę Kaczorowską (Związek Literatów na Mazowszu), Pawła Bukowskiego (Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu). Są one uporządkowane według miejscowości, w których Maria Konopnicka mieszkała i często bywała.

Drugą część książki stanowią archiwalia dokumentujące życie rodziny Wasiłowskich oraz losy, twórczość i upamiętnienie Marii Konopnickiej jako żony, matki, dojrzałej pisarki. Stanowią one wynik ogólnopolskiej kwerendy, którą Archiwum Państwowe w Kaliszu przeprowadziło w całej sieci Archiwów Państwowych oraz innych instytucjach posiadających archiwalia i obiekty muzealne związane z Marią Konopnicką. Pośród aktów metrykalnych, dokumentów wytworzonych przez wymiar sprawiedliwości, administrację państwową i samorządową, artykułów prasowych z lat 1820-2010 można znaleźć wiele obiektów, które są prezentowane po raz pierwszy: m. in. wpis w repertorium notariusza Jana Nepomucena Wojciechowskiego z Kalisza z 28 września/10 października 1849 r. z podpisami Scholastyki i Józefa Wasiłowskich; intercyzę przedmałżeńską Wandy Zenobii Wasiłowskiej i Walentego Gorczyckiego; protokoły z posiedzeń członków czuwających nad porządkiem Sali Ochrony Ubogich Dzieci w Kaliszu dokumentujące aktywność charytatywną Józefa Wasiłowskiego wespół z Kazimierzem Asnykiem, Gustawem Weigtem, czy Karolem Hindemithem.

Książka została wysoko oceniona przez recenzentów: prof. dr. hab. Tadeusza Budrewicza i prof. UAM dr. hab. Piotra Łuszczykiewicza.

Zawiera aparat pomocniczy w postaci: wykazu skrótów, spisu ilustracji, bibliografii, indeksu osobowego, indeksu geograficznego, not biograficznych autorów i streszczenia w języku angielskim. Publikacja ukazała się dzięki dofinansowaniu przez Miasto Kalisz.


Notariusze kaliscy w latach 1808-1951
oprac. Grzegorz Waliś, wybór ilustracji: Edyta Pietrzak, Grzegorz Waliś, red. nauk. Grażyna Schlender, Kalisz 2022
Cena: 49 zł

Okładka wydawnictwa

Książka składa się z wprowadzenia, biogramów notariuszy oraz ich uzupełnienia w postaci ilustracji. Wprowadzenie stanowi charakterystykę instytucji notariatu począwszy od wprowadzenia Kodeksu Napoleona, poprzez okres zaboru rosyjskiego, lat międzywojnia, II wojny światowej aż do upaństwowienia notariatu i powołania do istnienia państwowych biur notarialnych.

Część zasadnicza zawiera 31 biogramów notariuszy spośród 68 prowadzących swoje biura notarialne w Kaliszu i Błaszkach w latach 1808-1951: Franciszka Bajera, Józefa Białobrzeskiego, Stanisława Białobrzeskiego, Aleksandra Blizińskiego, Władysława Bohowicza, Feliksa Bruśnickiego, Stanisława Bzowskiego, Józefa Dzierzbickiego, Teofila Kowalskiego, Fabiana Kuleszę, Zenona Łopuskiego, Bolesława Miaskowskiego, Józefa Miklaszewskiego, Edwarda Milewskiego, Wincentego Młynarskiego, Emiliana Ordona, Alfonsa Paszkowskiego, Jana Polkowskiego, Juliana Siennickiego, Edmunda Sikorskiego, Stanisława Sikorskiego, Zygmunta Smoleńskiego, Piotra Pawła Szrubarskiego, Czesława Szwedowskiego, Szymona Tułeckiego, Edmunda Winczakiewicza, Nepomucena Wojciechowskiego, Jana Wyganowskiego, Karola Wyganowskiego, Stanisława Zachwatowicza, Aleksandra Żardeckiego. W książce znajdziemy informacje o ich życiu prywatnym, aktywności społecznej, kulturalnej oraz gospodarczej. Są one uzupełnione materiałem graficznym w postaci m. in.: aktów metrykalnych, kart meldunkowych, testamentów, nekrologów, fotografii grobów, artykułów prasowych, zdjęć nieruchomości należących do notariuszy.

Publikacja została zrecenzowana pozytywnie przez dr. Aleksego Piastę z Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i badacza kaliskiej burżuazji dr. Sławomira Przygodzkiego. Zaopatrzono ją w fachowy aparat pomocniczy: spis ilustracji, bibliografię, indeks osobowy oraz streszczenie w języku angielskim.


Spuścizny w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu
tekst Grzegorz Waliś, wybór ilustracji i opisy Estera Wałęsa, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2022
Cena: 49 zł

Okładka wydawnictwa

Książka jest poświęcona spuściznom, czyli archiwaliom wytworzonym przez osoby fizyczne lub powstałym w wyniku ich działalności kolekcjonerskiej, przechowywanym w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu. Ten rodzaj materiałów archiwalnych stanowi na dzień dzisiejszy tylko 2,8% wszystkich jednostek archiwalnych, lecz jest jednym z najczęściej wykorzystywanych – zarówno przez klientów czytelni jak i pracowników Archiwum w ich codziennej pracy. W ostatnich latach spuścizny zyskały na popularności w sposób szczególny – duża w tym rola akcji Archiwów Państwowych „Archiwa Rodzinne” i „Archiwa Rodzinne Niepodległej”. Książka ma podkreślać istotną rolę osób prywatnych w kształtowaniu państwowego zasobu archiwalnego.

Publikacja składa się ze wstępu autorstwa dr Grażyny Schlender, wprowadzenia autorstwa Grzegorza Walisia, opisów 34 spuścizn: Marcina Białożyta z Kalisza, rodziny Dembnych z Kalisza, Cezarego Domańskiego z Kalisza, Henryka Drapińskiego z Kalisza, Dariusza Dymalskiego z Kalisza, Bronisława Ekerta z Kalisza, Gustawa Arnolda Fibigera III z Kalisza, Andrzeja Genstwy z Kalisza, rodziny Gola z Kalisza, rodziny Jabłkowskich z Kalisza, Zbigniewa Kledeckiego z Kalisza, Władysława Kościelniaka z Kalisza, Stefana Krawczyka z Sośnicy, Józefa Wojciecha Krenza z Kalisza, rodziny Kupczyńskich z Kalisza, Henryka Langego z Kalisza, Tadeusza Martyna z Kalisza, Jana Orczykowskiego z Cekowa, Stanisława Perlińskiego z Kalisza, Waldemara Polak z Kalisza, Kazimierza Rogackiego z Kalisza, rodziny Siarkiewiczów z Kalisza, rodzin Stadtmüllerów i Jóźwiaków, Wandy Staszak z Kalisza, Bronisława Trzeszczaka z Kalisza, Tomasza Kantorberego Tymowskiego, Zdzisława Uczkiewicza z Kalisza, Edmunda Walisiaka z Kalisza, Witolda Wardęskiego z Kalisza, Kazimierza Werbińskiego z Kalisza, Mieczysława Wiśniewskiego z Kalisza, Henryka Wrotkowskiego z Kalisza, inż. Romualda Zaręby z Kalisza, Mirosława Żarnowskiego z Turowów. Sporządzono także krótkie noty biograficzne aktotwórców.

Dużą część książki stanowią ilustracje – udało się zebrać 202 skany najciekawszych dokumentów wchodzących w skład omawianych spuścizn. Publikacja zawiera także aparat pomocniczy w postaci spisu ilustracji, bibliografii i streszczenia w języku angielskim. Została wydana w twardej oprawie, na papierze kredowym. Będzie stanowić istotne uzupełnienie domowej biblioteczki dla wszystkich bibliofili z regionu kaliskiego.


Ocaleni przez świętego Józefa. Wspomnienia polskich księży – byłych więźniów obozu koncentracyjnego KL Dachau
Sławomir Kęszka, Kalisz 2022

Okładka wydawnictwa

Publikacja została wydana z okazji uroczystości Ogólnopolskiego Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, które odbywały się w dniach 23-29 kwietnia 2022 r. w Parafii pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wilkowyi oraz w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Składa się ze "Słowa od Wydawcy" autorstwa dyrektora APK dr Grażyny Schlender, "Wprowadzenia" autora oraz trzech rozdziałów merytorycznych.

Autor książki, ks. dr Sławomir Kęszka, jest delegatem biskupim ds. podtrzymywania pamięci o męczeństwie duchowieństwa polskiego w latach II wojny światowej. Napisał wiele artykułów i publikacji poświęconych martyrologii polskich księży, bierze udział w sympozjach i konferencjach o tej tematyce. W swojej najnowszej publikacji, stanowiącej wspomnienia księży z pobytu w obozie koncentracyjnym w Dachau, oparł się na źródłach rękopiśmiennych i drukowanych pochodzących z Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Archiwum Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach, Archiwum Prowincji Pilskiej Księży Salezjanów w Pile oraz Archiwum i Muzeum Księży Byłych Więźniów Niemieckich Obozów Koncentracyjnych przy Bazylice Świętego Józefa w Kaliszu. Publikacja nawiązuje tematycznie także do pielgrzymek księży – byłych więźniów obozu w Dachau do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, które odbywają się od 1948 r. W 1970 r. w uroczystościach w Kaliszu uczestniczyli m. in. Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński i ks. kard. Karol Wojtyła.

Wydawnictwo jest skierowane szczególnie do osób zainteresowanych historią Kościoła Katolickiego w Polsce w okresie II wojny światowej – zarówno dorosłych jak i młodzieży. Zadedykowano je ku pamięci Krystyny i Jerzego Splittów.


Archiwum Państwowe w Kaliszu (1951-2021). 70 lat działalności
praca zbiorowa pod red. Grażyny Schlender, Kalisz 2021
Cena: 48 zł

Okładka wydawnictwa

Książka jest monografią działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu, opracowaną przez zespół autorski w składzie: Edyta Pietrzak, Grzegorz Waliś, dr Anna Bestian-Zając, Maria Doktór i Estera Wałęsa, pod redakcją dr Grażyny Schlender, wydaną z okazji 70-lecia placówki.

Historia Archiwum została omówiona w podziale na rozdziały: Zarys dziejów Archiwum w latach 1951-2021; Kształtowanie zasobu archiwalnego; Gromadzenie, charakterystyka i ewidencja zasobu archiwalnego; Zabezpieczenie zasobu archiwalnego; Opracowanie zasobu archiwalnego; Udostępnianie materiałów archiwalnych; Działalność naukowa i wydawnicza Archiwum.

Opracowanie zostało zredagowane w oparciu o materiały z zasobu: Archiwum Państwowego w Kaliszu, Archiwum Państwowego w Poznaniu, Archiwum Zakładowego Archiwum Państwowego w Kaliszu, Archiwum Zakładowego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych; rozporządzenia rady ministrów i poszczególnych ministerstw publikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim; fachową literaturę związaną z dziejami archiwistyki polskiej.

Oprócz pokaźnego opracowania tekstowego publikacja zawiera ilustracje obrazujące dzieje placówki oraz aparat pomocniczy w postaci: wykazu skrótów, wykazu pracowników Archiwum Państwowego w Kaliszu, spisu ilustracji, bibliografii, indeksu geograficznego, indeksu osobowego, indeksu rzeczowego i streszczenia w języku angielskim.

Książka uzyskała pozytywne recenzje prof. dr hab. Ireny Mamczak-Gadkowskiej i dr. Tomasza Matuszaka. Publikacja jest skierowana zarówno do młodzieży szkolnej, jak i miłośników historii regionu kaliskiego oraz historyków i badaczy.


Nieznany przywilej kupców kaliskich z 1568 r.
oprac. Zofia Wojciechowska, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2021

Okładka wydawnictwa

Przywilej stanowi statut bractwa kramarskiego w Kaliszu wystawiony przez burmistrza i rajców oraz wójta i ławników, a także cechmistrzów bractw i rzemiosł miasta Kalisza. Do dokumentu dołączone jest opracowanie na temat społeczno-prawnego ustroju szesnastowiecznego Kalisza autorstwa Zofii Wojciechowskiej z Archiwum Państwowego w Poznaniu. Przywilej kupców kaliskich z 1568 r. zakupiono w 2018 r. i włączono do zespołu Akta miasta Kalisza. Został wydany drukiem z okazji 70-lecia Archiwum Państwowego w Kaliszu. Wydawnictwo opatrzono bogatymi przypisami i streszczeniem w języku angielskim. Jest adresowane do miłośników historii Kalisza i bibliofilskich druków.


Fibigerowie. Twórcy kaliskich fabryk fortepianów i pianin (1878-2016)
oprac. Anna Bestian-Zając, Grzegorz Waliś, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2020
Cena: 45 zł

Okładka wydawnictwa

Książka pt. "Fibigerowie. Twórcy kaliskich fabryk fortepianów i pianin (1878-2016)" ukazała się w ramach Obchodów Roku Rodziny Fibigerów w Kaliszu. Publikacja stanowi nowatorskie omówienie losów rodziny Fibigerów od momentu pojawienia się jej przedstawiciela Karola Gottloba Fibigera w okolicach Kalisza w latach 30. XIX w., poprzez dzieje założonych przez jego potomków w 2. połowie XIX w. fabryk "Arnold Fibiger" i "Apollo", łącznie z omówieniem działalności Kaliskiej Fabryki Fortepianów i Pianin "Calisia" w Kaliszu do 2016 r.

Książka pt. "Fibigerowie. Twórcy kaliskich fabryk fortepianów i pianin (1878-2016)" ukazała się w ramach Obchodów Roku Rodziny Fibigerów w Kaliszu. Publikacja stanowi nowatorskie omówienie losów rodziny Fibigerów od momentu pojawienia się jej przedstawiciela Karola Gottloba Fibigera w okolicach Kalisza w latach 30. XIX w., poprzez dzieje założonych przez jego potomków w 2. połowie XIX w. fabryk "Arnold Fibiger" i "Apollo", łącznie z omówieniem działalności Kaliskiej Fabryki Fortepianów i Pianin "Calisia" w Kaliszu do 2016 r.

Część pierwsza, autorstwa dr Anny Bestian-Zając, zatytułowana "Fibigerowie. Dzieje rodziny z fortepianem w tle", przedstawia historię rodziny oraz relacje łączące poszczególnych przedstawicieli rodu ze światem przemysłu. Opracowanie obejmuje lata 1837-1989, czyli od momentu zawarcia małżeństwa protoplasty rodu Karola Gottloba Fibigera z Szarlottą Emilią Schoen, do momentu śmierci Gustawa Arnolda Fibigera III. Najwięcej miejsca poświęcono na omówienie historii dwóch zakładów przemysłowych z branży muzycznej: Parowej Fabryki Fortepianów i Pianin Braci K. i A. Fibiger oraz Fabryki Fortepianów i Pianin Arnold Fibiger, późniejszej Fabryki Fortepianów i Pianin Arnold Fibiger Spółka G. Fibiger i Spadkobiercy w Kaliszu.

Cześć drugą książki pt. "Kaliska Fabryka Fortepianów i Pianin Calisia w Kaliszu" stanowią dzieje fabryki Arnolda Fibigera po 1945 r. Początkowo Fabryka Fortepianów i Mebli Arnold Fibiger pod Zarządem Państwowym produkowała meble różnego rodzaju i przeznaczenia.

Od 1954 r. przedsiębiorstwo nosiło nazwę: Kaliska Fabryka Fortepianów i Pianin "Calisia" w Kaliszu. Kontynuacja przedwojennej tradycji produkcji instrumentów klawiszowych była możliwa tylko dzięki zaangażowaniu Gustawa Fibigera III, który pracował w fabryce do emerytury w 1978 r. Początek lat 90. XX w. przyniósł kryzys produkcyjny i finansowy zagrażający istnieniu fabryki. Autor opisuje agonię firmy do zakończenia procesu likwidacyjnego w 2016 r.

Publikacja ma charakter nowatorski. Stanowi pierwszą próbę opisania dziejów przemysłu muzycznego w Kaliszu od zbudowania pierwszego fortepianu przez Gustawa Arnolda Fibigera I do likwidacji Kaliskiej Fabryki Fortepianów i Pianin "Calisia" i zakończenia procesu upadłościowego w 2016 r. Autorzy opisują wiele nieznanych dotąd faktów, zarówno z historii rodziny jak i fabryk z nią związanych, w oparciu o nowo odkryte źródła archiwalne. Bardzo cenną zawartością książki są ilustracje, zawierające bogate opisy i prezentujące źródła, które nie były nigdy wcześniej badane i publikowane. Wydawnictwo zaopatrzono w aneksy oraz aparat pomocniczy w postaci wykazu skrótów, spisu ilustracji, bibliografii, indeksu i streszczenia w języku angielskim. Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Kalisza.


Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów. Katalog wystawy
oprac. Małgorzata Szczepaniak, Grzegorz Waliś, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2020
Cena: 20 zł

Okładka wydawnictwa

Wydawnictwo pt. "Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów. Katalog wystawy" stanowi pokłosie ekspozycji przygotowanej z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości i 100. rocznicy zwycięskiej bitwy warszawskiej. Ukazało się w ramach akcji "Archiwa Rodzinne Niepodległej". Akcja ta ma na celu promowanie i eksponowanie pamiątek rodzinnych o dużej wartości historycznej i archiwalnej, dokumentujących odzyskanie przez Polskę niepodległości i proces kształtowania się władzy państwowej.

Katalog prezentuje 55 dokumentów przekazanych przez 19 darczyńców, zgromadzonych w ramach 11 grup tematycznych: Walka o niepodległość i granice II RP; Odbudowa Kalisza; Służba wojskowa; Życie polityczne; Organizacje społeczne i zawodowe; Za chlebem; Sprawy wyznaniowe; Życie gospodarcze; Oświata; Sport; Znani kaliszanie. Publikację zaopatrzono w spis ilustracji i bibliografię. Katalog ukazał się dzięki wsparciu finansowemu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.


Kaliska Policja i policjanci w okresie II Rzeczypospolitej
zebrał i opracował Grzegorz Waliś, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2019
Cena: 40 zł

Okładka wydawnictwa

Książka składa się z czterech części. Część pierwsza - "Zarys dziejów Policji Państwowej w Kaliszu i powiecie kaliskim w latach 1918-1939" stanowi zarys dziejów jednostki od chwili jej powstania aż do zakończenia działalności w momencie wybuchu II wojny światowej. Następnie przedstawiono ramy prawne i strukturę organizacyjną Policji Państwowej, a kolejne podrozdziały poświęcono na opisanie korpusu PP i takich zagadnień jak: nabór, liczebność, wyszkolenie, system motywacyjny (wynagrodzenie, kary dyscyplinarne, nagrody), życie społeczno-kulturalne, działalność sportową. Przedstawiono w tym zakresie uregulowania prawne, sytuację i rozwiązania krajowe i lokalne - kaliskie. Ostatnią część rozdziału poświęcono na przedstawienie zadań policji w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Osobną część książki stanowi 944 not biograficznych policjantów i pracowników służby cywilnej Policji Komunalnej oraz Policji Państwowej w Kaliszu w latach 1918-1939.

W aneksie źródłowym, stanowiącym trzecią część wydawnictwa, opublikowano pięć życiorysów funkcjonariuszy i jeden pracownika cywilnego Komendy Powiatowej PP w Kaliszu, notatkę prasową o śmierci policjanta podczas pełnienia służby, odezwę Komendanta Głównego PP wydaną po zamordowaniu prezydenta RP Gabriela Narutowicza oraz fragmenty rozkazów Komendanta Wojewódzkiego PP w Łodzi zawierające pochwały kaliskich policjantów. Zasadniczą część książki kończą ilustracje - w większości zdjęcia policjantów, zarówno pojedyncze, jak i zbiorowe oraz reprodukcje dokumentów źródłowych. Wydawnictwo zaopatrzono również w aparat pomocniczy: wykaz skrótów, wykaz ilustracji, indeks geograficzny oraz bibliografię.

Pobierz wersję elektroniczną wydawnictwa w formacie PDF


Oni walczyli o naszą wolność
oprac. Grażyna Schlender, Kalisz 2019
Cena: 15 zł

Okładka wydawnictwa

Publikacja stanowi pozycję przygotowaną z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zawiera ona informacje na temat bohaterów narodowych straconych w kaliskim więzieniu. Ich listę otwiera działacz PPS Wojciech Jabłkowski, który w 1906 r. zgładził carskiego szpiega. Dalej publikacja zawiera nazwiska działaczy podziemia antykomunistycznego z lat 1945-1956: członków grupy "Spaleniaka": Stanisława Spaleniaka, Stanisława Kreczmera, Edmunda Baranka, Edwarda Wałęsy oraz Ziemowita Glabiszewskiego, Józefa Witmana, Edwarda Andrzejewskiego, Jana Urbańczyka i Bazylego Wołowika. Opracowane biogramy stanowią pokłosie badań prowadzonych od wielu lat przez dr Grażynę Schlender. Książka powstała przy współpracy z dr. Krzysztofem Latochą z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi. Publikacja zawiera apel o przekazywanie informacji i pamiątek rodzinnych związanych z historią lokalnych Żołnierzy Wyklętych do zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu, skany dokumentów z zasobu IPN, skany artykułów prasowych na temat akcji poszukiwawczej miejsc pochówku bohaterów, bibliografię oraz indeks. W całości została sfinansowana przez Miasto Kalisz.

Pobierz wersję elektroniczną wydawnictwa w formacie PDF


Sto dokumentów na stulecie. Wybór materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu,
pod red. dr Grażyny Schlender, wybór archiwaliów i opisy: Anna Bestian-Zając, Maria Doktór, Edyta Pietrzak, Kalisz 2019
Cena: 55 zł

Okładka wydawnictwa

Książka została wydana w ramach serii wydawniczej Najcenniejsze archiwalia z okazji 100-lecia podpisania dekretu o organizacji archiwów państwowych. Opatrzona została słowem wstępnym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka, wprowadzeniem Dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyny Schlender i przedmową Anny Bestian-Zając. Część zasadnicza składa się z archiwaliów przyporządkowanych do siedmiu okresów historycznych: Okres staropolski, Okres zaborów, I wojna światowa, Okres międzywojenny, II wojna światowa, Polska Ludowa i III Rzeczpospolita Polska oraz bibliografii. Wszystkie zamieszczone materiały archiwalne opatrzone zostały opisem: nazwą dokumentu i zespołu, z którego pochodzi, tematyki wiodącej w dokumencie oraz określono kiedy i skąd dokument trafił do zasobu kaliskiego Archiwum. Każdy obiekt zaopatrzono w fachową bibliografię. Ogólnie książka prezentuje 100 obiektów, z tego: 65 dokumentów aktowych, 16 fotografii, 9 druków ulotnych, 4 mapy i plany, 3 afisze i plakaty, 2 czasopisma oraz 1 projekt stanowiący dokumentację techniczną. Wybór archiwaliów i opisy sporządziły: Anna Bestian-Zając, Maria Doktór i Edyta Pietrzak. Książka została przygotowana pod redakcją dr Grażyny Schlender. Tłumaczenia części dokumentów wykonane zostały przez Zofię Wojciechowską (z języka łacińskiego), Dariusza Natkowskiego (z języka francuskiego), Halinę Marcinkowską (z języka hebrajskiego), Małgorzatę Grzesińską (z języka rosyjskiego) oraz dr. Karola Górskiego i Logos Translation (z języka niemieckiego). Opracowanie graficzne: Studio KARANDASZ. Druk i skład: Edytor, Kalisz. Publikacja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Pobierz wersję elektroniczną wydawnictwa w formacie PDF


Druki niezależne w Polsce w latach 1945-1990
Praca zbiorowa pod red. Grażyny Schlender, Kalisz 2018
Cena: 40 zł

Okładka wydawnictwa

Książka ma charakter wydawnictwa ogólnopolskiego, składa się z 13 artykułów, zredagowanych przez autorów pochodzących z różnych środowisk. Instytut Pamięci Narodowej reprezentują: dr Cecylia Kuta, dr Łucja Marek (IPN Oddział w Krakowie), Justyna Pazda (IPN Oddział w Gdańsku), dr Ksawery Jasiak (IPN Oddział we Wrocławiu Delegatura w Opolu). Redaktorzy wywodzący się ze środowiska uniwersyteckiego to: prof. dr hab. Leszek Zygner (PWSZ w Ciechanowie), prof. dr hab. Stanisław Jankowiak i dr hab. Piotr Okulewicz (Instytut Historii UAM w Poznaniu). Sieć archiwów państwowych reprezentują: dr Grażyna Schlender (Archiwum Państwowe w Kaliszu), dr Andrzej Wróbel (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim), Daniel Sroka (Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku), Beata Szmytkowska (Archiwum Państwowe w Gdańsku), Anna Bestian-Zając (Archiwum Państwowe w Kaliszu). Wszystkie teksty są poświęcone drukom opozycyjnym wydawanym w Polsce w okresie 1945-1990. Większość artykułów ma charakter regionalny, choć książka zawiera też artykuł poświęcony kwestiom metodycznym odnośnie gromadzenia, przechowywania i konserwacji druków bezdebitowych. Dwa artykuły poświęcono drukom wydawanym w okresie tzw. Polski Ludowej, tj. w latach 1945-1952. Pozostałe teksty dotyczą druków wydawanych w okresie "Solidarności". Publikacja otrzymała pozytywne recenzje naukowe dr. hab. Dariusza Magiera oraz dr. Jana Olaszka. Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Została zaopatrzona w czarno-białe ilustracje, całość wydano na papierze kredowym. Wyposażono ją w aparat pomocniczy w postaci: wykazu skrótów, indeksu osobowego, indeksu geograficznego, indeksu rzeczowego. Zamieszczono także streszczenia artykułów w języku angielskim, noty biograficzne autorów oraz bibliografię.

Pobierz wersję elektroniczną wydawnictwa w formacie PDF


Historia Polski w pieśni. W stulecie odzyskania niepodległości,
oprac. Grażyna Schlender, Kalisz 2018

Okładka wydawnictwa

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Archiwum Państwowe w Kaliszu we współpracy z Wydziałem Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu i Filharmonią Kaliską wydało śpiewnik pieśni patriotycznych, który towarzyszył kaliszanom podczas wspólnego świętowania w Hali "Arena" 11 listopada 2018 r. Publikacja zawiera łącznie 38 utworów patriotycznych, żołnierskich, ludowych i biesiadnych, m. in. "Gaude Mater Polonia", "Kurdesz", "Warszawianka", "Płynie Wisła, płynie", "O mój rozmarynie", "Tylko we Lwowie", "Pałacyk Michla", "Marsza Sybiraków". Książkę zaopatrzono we wstęp autorstwa Grażyny Schlender, opisujący historię polskich pieśni towarzyszących Polakom w chwilach zarówno klęski jak i chwały narodowej. Poszczególne utwory zilustrowano ekslibrisami autorstwa Władysława Kościelniaka, Czesława Wosia, Adama Młodzianowskiego, Ireneusza Chmurzyńskiego, Ryszarda Bandosza, Jana Stańdy, Józefa Miszteli, Rajmunda Lewandowskiego i Jana Hasso-Agopsowicza, ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Wyboru pieśni dokonali Grażyna Schlender i Adam Klocek. Za opracowanie nut odpowiada Mirosław Przędzik.

Pobierz wersję elektroniczną wydawnictwa w formacie PDF


Materiały źródłowe do dziejów legionistów internowanych w Szczypiornie w 1917 r.,
oprac. Grzegorz Waliś, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2017
Cena: 45 zł

Okładka wydawnictwa

Książka została wydana z okazji 100. rocznicy internowania legionistów w Szczypiornie. Stanowi wybór materiałów źródłowych składający się z dwóch części. Pierwsza część tekstowa, podzielona jest na cztery rozdziały: wspomnienia i relacje; korespondencja i druki urzędowe; korespondencja prywatna; artykuły i informacje prasowe. Druga część ma charakter ilustracyjny. Składają się na nią archiwalia wytworzone bezpośrednio w Szczypiornie lub jego dotyczące - dokumenty, druki ulotne, fotografie życia obozowego, twórczość obozowa (także rękodzieła), zdjęcia miejsc upamiętniających obóz legionistów w Szczypiornie - także tych już nieistniejących. W wydawnictwie wykorzystano materiały pochodzące z: Archiwum Akt Nowych, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Centralnego Archiwum Wojskowego, Archiwum Narodowego w Krakowie, Archiwum Państwowego w Kaliszu, Archiwum Państwowego w Kielcach, Archiwum Państwowego w Łodzi, Archiwum Państwowego w Poznaniu, Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, Archiwum Państwowego w Rzeszowie, Archiwum Państwowego w Warszawie, Fundacji Ośrodka KARTA, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Wojska Polksiego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie Oddział Muzeum Władysława Broniewskiego w Warszawie, Niemieckiego Banku Federalnego we Frankfukcie nad Menem. Skorzystano także ze zbiorów prywatnych Hanny i Jerzego Stępniów, Romana Polerowicza, Katarzyny Beuth-Pawlaczyk. Publikacja zawiera aparat pomocniczy w postaci wykazu skrótów, spisu dokumentów i ilustracji, indeksu osobowego. Do książki dołączono szczegółowy plan obozu. Książka pt. "Materiały źródłowe do dziejów legionistów internowanych w Szczypiornie w 1917 roku" z pewnością przyda się studentom, badaczom historii regionu oraz wszystkim zainteresowanym tematem rodzącej się pod koniec I wojny światowej niepodległości Polski.

Pobierz wersję elektroniczną wydawnictwa w formacie PDF


Archiwum Państwowe w Kaliszu. Przewodnik po zasobie archiwalnym,
oprac. Grzegorz Waliś, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2016
Cena: 50 zł

Okładka wydawnictwa

Publikacja stanowi pomoc archiwalną informującą o zawartości zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu. Jej głównym celem jest dostarczanie informacji o archiwaliach oraz ich twórcach wedle wytycznych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Przewodnik powstał na bazie informatora o zasobie archiwalnym, wydanego drukiem w 2004 r. Dane zostały uaktualnione i poszerzone o dzieje aktotwórcy i samego zespołu. Książka zawiera przedmowę dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyny Schlender, wprowadzenie dotyczące układu przewodnika i przepisów odnośnie udostępniania materiałów archiwalnych oraz wstęp na temat dziejów kaliskiego archiwum i charakteru jego zasobu zredagowane przez Grzegorza Walisia. Poszczególne zespoły archiwalne opisane w przewodniku podzielono na grupy rzeczowe, wedle klasyfikacji ustrojowej. W obrębie grup zastosowano różne układy, w zależności od charakteru dokumentacji: chronologiczno-alfabetyczny, chronologiczno-terytorialno-alfabetyczny, terytorialno-alfabetyczny, alfabetyczny. Każdy zespół lub zbiór archiwalny został opisany zgodnie z następującym schematem: 1) numer porządkowy zespołu (zbioru) w przewodniku, 2) nazwa i numer zespołu (zbioru) archiwalnego, 3) daty skrajne, 4) rozmiar w jednostkach archiwalnych (j.a.) i metrach bieżących (mb.), 5) dzieje aktotwórcy i zespołu (zbioru), 6) zawartość zespołu (zbioru), 7) język dokumentacji, w częstotliwości występowania, 8) pomoce archiwalne, 9) bibliografia, jeżeli istnieje, 10) stan zmikrofilmowania i digitalizacji, jeżeli miały miejsce. Publikacja uzyskała pozytywne recenzje od dr hab. Wiesławy Kwiatkowskiej z Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu i dr hab. Krzysztofa Stryjkowskiego z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Została sfinansowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Wyposażono ją w bogaty aparat pomocniczy w postaci: bibliografii, indeksu rzeczowego, geograficznego i osobowego. Przewodnik zaopatrzono także w streszczenie w języku angielskim. Wydawnictwo stanowi nieocenioną pomoc dla wszystkich badaczy historii Kalisza i regionu kaliskiego korzystających z materiałów archiwalnych. Będzie z pewnością przydatne także dla genealogów i studentów kierunków humanistycznych.

Pobierz wersję elektroniczną wydawnictwa w formacie PDF


Więzienie kaliskie 1846-2015,
oprac. Edyta Pietrzak, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2016
Cena: 40 zł

Okładka wydawnictwa

Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym syntezą dziejów kaliskiego więzienia na Tyńcu, które zostało zlikwidowane w 2015 r. Publikacja składa się z dwóch zasadniczych części: rysu historycznego kaliskiego więzienia poprzedzonego ogólnym zarysem więziennictwa oraz materiałów źródłowych do dziejów kaliskiego więzienia. Rys historyczny autorstwa Edyty Pietrzak został podzielony na następujące rozdziały: "Lata 1840-1867 (okres Królestwa Polskiego)"; "Lata 1868-1914 (okres rosyjskiej administracji)"; "Lata 1914-1918 (I wojna światowa)"; "Lata 1918-1939 (II Rzeczpospolita Polska)"; "Lata 1939-1945 (II wojna światowa)"; "Lata 1945-1955 (Polska Rzeczpospolita Ludowa - okres stalinowski)"; "Lata 1956-1988 (Polska Rzeczpospolita Ludowa - okres postalinowski)"; "Lata 1989-2015 (III Rzeczpospolita Polska)". Druga część książki zawiera materiały źródłowe do dziejów kaliskiego więzienia, wytypowane i opisane przez Annę Bestian-Zając. Pochodzą one m. in. z Archiwum Państwowego w Kaliszu; Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Radomiu, Archiwum Państwowego w Łodzi, Archiwum Państwowego w Poznaniu, Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i jego oddziałów w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Lublinie, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, zbiorów należących do osób prywatnych. Najstarszym prezentowanym dokumentem jest nominacja Jana Paszewskiego, późniejszego nadzorcy Domu Badań na Tyńcu, na stanowisko nadzorcy więzienia inkwizycyjnego z 1837 r. Do najmłodszych zaś materiałów należą zdjęcia placówki wykonane w maju 2016 r. przy okazji zorganizowania "Galerii Bezdomnej". Materiały sporządzone w języku rosyjskim i niemieckim zostały przetłumaczone na język polski. Publikacja zawiera przedmowę Prezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Sapińskiego, słowo wstępne dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w poznaniu płk. Grzegorza Fedorowicza, wprowadzenie dyrektora APK dr Grażyny Schlender. Zaopatrzono ją w bogaty aparat pomocniczy: wykaz skrótów, spis ilustracji, bibliografię, indeks osobowy, indeks rzeczowy i streszczenie w języku angielskim. Książka została pozytywnie zrecenzowana przez dr. Andrzeja Kurka i płk. dr. Krystiana Bedyńskiego. Ukazała się na papierze kredowym, w twardej oprawie, z kolorowymi ilustracjami dzięki wsparciu finansowemu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu.

Pobierz wersję elektroniczną wydawnictwa w formacie PDF


Fabryki Kalisza i okolic 1815-1989,
oprac. Jarosław Dolat, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2016
Cena: 40 zł

Okładka wydawnictwa

Książka jest pokłosiem współpracy Archiwum Państwowego w Kaliszu z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz dopełnieniem wystawy czasowej pt. "Architektura przemysłowa miasta Kalisza i okręgu kaliskiego w archiwaliach". Ukazała się w 35. rocznicę istnienia Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku i 65. rocznicę istnienia Archiwum Państwowego w Kaliszu. Publikacja ukazuje przemysł Kalisza i okolic w tle wydarzeń politycznych i gospodarczych lat 1815-1989. Składa się z dwóch części: rysu historycznego autorstwa dr. Jarosława Dolata oraz archiwaliów z zasobu APK - planów i projektów starych fabryk wraz ze współczesnymi fotografiami tych miejsc. Rys historyczny obejmuje następujące części: "Okres przedprzemysłowy (do 1815 r.)"; "Od pierwszego pchnięcia do stagnacji (do połowy XIX w.)"; "Ku drugiemu pchnięciu (do końca XIX w.)"; "Impet i katastrofa (do 1918 r.)"; "Okres międzywojenny"; "Pod okupacją niemiecką"; "Przemysł w okresie Polski Ludowej". Materiał ilustracyjny przedstawiono wedle poszczególnych rodzajów przemysłu: włókienniczego; spożywczego; garbarskiego; fortepianowego; metalowego; drukarni; chemicznego; zabawkarskiego; materiałów budowlanych; instytucji użyteczności publicznej i innych fabryk. Publikacja zawiera przedmowę Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Wojciecha Woźniaka; słowo wstępne Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala oraz wprowadzenie Dyrektora APK dr Grażyny Schlender. Książkę zaopatrzono w cenny aparat pomocniczy w postaci: bibliografii, materiałów do dziejów przemysłu kaliskiego, spisu ilustracji, indeksu osobowego, indeksu rzeczowego i streszczenia w języku angielskim. Książka została pozytywnie zrecenzowana przez prof. dr. hab. Kazimierza Badziaka. Wydawnictwo ma charakter albumowy, zostało wydane na papierze kredowym z ilustracjami w kolorze.

Pobierz wersję elektroniczną wydawnictwa w formacie PDF


Calisiana rozproszone w archiwach polskich (1945-1989),
praca zbiorowa pod red. Grażyny Schlender, Kalisz 2015
Cena: 35,00 zł

Okładka wydawnictwa

Książka pt. "Calisiana rozproszone w archiwach polskich (1945-1989)" zawiera 11 artykułów na temat źródeł do dziejów Kalisza i ziemi kaliskiej przechowywanych w polskich archiwach i wytworzonych w latach mrocznego komunizmu. Autorami artykułów są Włodzimierz Janowski z Archiwum Akt Nowych w Warszawie; Katarzyna Kalisz z Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie; Łukasz Trznadel z Archiwum Wojskowego w Oleśnicy; Stanisław Koller i Paweł Tomasik z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Robert Rabiega z IPN Oddział w Łodzi; Piotr Orzechowski z IPN Oddział w Poznaniu; Kamil Stiel z IPN Oddział we Wrocławiu; Piotr Falkowski i Grzegorz Waliś z Archiwum Państwowego w Kaliszu i Zofia Wojciechowska z Archiwum Państwowego w Poznaniu. Cezura czasowa opracowań nie jest sztywna. Wyjątkiem wcześniejszym są materiały z okresu okupacji hitlerowskiej. Późniejszy wyjątek stanowią dokumenty związane z "Solidarnością" z 2005 r. Oblicza terroru dokumentują archiwalia wytworzone kolejno przez: niemiecki aparat III Rzeszy, bierutowskie organy represji (UB), od 1956 r. Służbę Bezpieczeństwa, która od 1975 r. działała w ramach Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, a od 1983 r. Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Kaliszu. Źródła mówią także dużo na temat powojennych organizacji antykomunistycznych (m. in. członków AK zepchniętych do lasu, oddziałów zbrojnej partyzantki, grup młodzieżowych itp.), opozycji demokratycznej z lat 70. (m. in. Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela) i epoki solidarności od 1980 r. do 1989 r. Publikacja otrzymała pozytywne recenzje prof. dr. hab. Jerzego Pietrzaka i prof. dr. hab. Krzysztofa Stryjkowskiego. Zaopatrzono ją w bogaty aparat pomocniczy w postaci: spisu ilustracji; spisu tabel i wykresów; wykazu skrótów; bibliografii; indeksu osobowego i indeksu rzeczowego opracowanego przez Annę Bestian-Zając i Edytę Pietrzak. Sporządzono także angielskojęzyczną wersję streszczeń referatów. Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu. Stanowi fachową pomoc dla badaczy i historyków poszukujących źródeł do najnowszej historii Kalisza i ziemi kaliskiej.


Dziecko w archiwaliach,
oprac. Anna Bestian-Zając, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2015
Cena: 35,00 zł

Okładka wydawnictwa

Wydawnictwo pt. Dziecko w archiwaliach towarzyszy wystawie zorganizowanej w siedzibie archiwum z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i Międzynarodowego Dnia Archiwów. W publikacji prezentujemy dziecko w różnych epokach, sytuacjach, warunkach społeczno-politycznych i zdrowotnych, w chwilach radości i troski. Wydawnictwo odzwierciedla dawną obyczajowość, sytuację demograficzną, edukację i wychowanie. Książka zawiera 12 rozdziałów: Dziecko w dokumencie archiwalnym; Szkoła, tło społeczne i programy nauczania; Dziecko a kultura; Sport i rekreacja; Przemoc w szkole i w domu; Dziecko w szponach polityki; Dzieci w czasie okupacji hitlerowskiej; Sierocińce i domy dziecka; Żłobki i przedszkola; Zdrowie; Kaliskie trojaczki; Fotografie. Publikacja w większości składa się z materiałów z zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu. Duża część z nich została pozyskana od darczyńców w wyniku apelu na stronie internetowej APK i w lokalnych mediach. W sumie reprezentują one 29 zespołów archiwalnych. Oprócz nich, prezentujemy także archiwalia ze zbiorów prywatnych oraz z Domu Dziecka w Kaliszu przy ul. Skarszewskiej. Prezentowane obiekty pochodzą z lat 1825-1998 i dotyczą terenu byłego województwa kaliskiego lub osób pochodzących z tego regionu. Najstarszy dokument to skarga rodzica na nauczyciela szkoły w Sulmierzycach z 1825 r., który dotkliwie pobił jednego z uczniów. Najmłodszy jest afisz z 1998 r., dotyczący przedstawienia dla dzieci w kaliskim teatrze.

Publikacja ma formę albumu o bogatej szacie graficznej, wydanego na papierze kredowym. Zaopatrzono ją w spis ilustracji i wykaz wykorzystanych zespołów archiwalnych. Książka jest skierowana do wszystkich miłośników historii regionu kaliskiego, dzieci i młodzieży szkolnej, studentów oraz dorosłych osób zainteresowanych dawną obyczajowością, kulturą, edukacją, czy indoktrynacją polityczną, która w bezpośredni sposób dotykała najmłodszych. Album sprawdzi się także jako wartościowy, niepowtarzalny prezent.

Pobierz wersję elektroniczną wydawnictwa w formacie PDF


Inwentarz zespołu akt Naczelnik Powiatu Kaliskiego [Deutscher Kreischef in Kalisch] z lat 1914-1918 [1919],
oprac. Edyta Pietrzak, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2014
Cena: 35,00 zł

Okładka wydawnictwa

W związku z przypadającą na rok 2014 setną rocznicą wybuchu I wojny światowej i zburzenia Kalisza, Archiwum Państwowe w Kaliszu podjęło decyzję o przygotowaniu publikacji inwentarza zespołu akt Naczelnik Powiatu Kaliskiego. Zespół ten należy najcenniejszych i najlepiej zachowanych źródeł do dziejów Kalisza z okresu I wojny światowej. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwszą stanowią: rys historyczny dotyczący Kalisza w latach 1914 - 1918, inwentarz zespołu poprzedzony wstępem, skany 43 dokumentów niemieckich, tłumaczonych na język polski. Druga część ma formę trzech płyt DVD, na których mieści się inwentarz w wersji elektronicznej wraz ze zeskanowanymi wszystkimi jednostkami archiwalnymi wchodzącymi w skład zespołu Naczelnik Powiatu Kaliskiego. Ogółem w obrębie 347 katalogów zgromadzono 33 513 skanów. Znajdziemy na nich informacje na temat organizacji i działalności samego urzędu i Naczelnika Powiatu Kaliskiego, posiedzeń sejmiku powiatowego, odbudowy zniszczonego miasta i odszkodowań wojennych, naprawy i budowy dróg, budowy kolejek wąskotorowych, opieki medycznej i sanitarnej, wspierania i pomocy dla biednych, działalności Powiatowej Kasy Komunalnej i kas oszczędnościowo-pożyczkowych. Dokumenty są świetnym źródłem informacji również na temat istniejących stowarzyszeń, związków, cechów, handlu, edukacji i spraw religijnych. Ciekawe są także obwieszczenia władz niemieckich m. in. te najcenniejsze, z sierpnia 1914 r. Książkę wyposażono w bogaty aparat pomocniczy: bibliografię, indeks rzeczowy uwzględniający nazwy miejscowości, nazwy osobowe oraz stowarzyszeń, organizacji, partii itp. Sporządzono także "układ graficzny opisu jednostki archiwalnej w inwentarzu", służący pomocą osobom nie mającym do tej pory większej styczności z archiwaliami. Wydawnictwo posłuży badaczom regionu, nauczycielom oraz wszystkim miłośnikom archiwistyki.

Wprowadzenie, wstęp do inwentarza i opisy obiektów sporządzono w polskiej i niemieckiej wersji językowej. Niemieckojęzyczne dokumenty oraz przedmowa zostały przetłumaczone przez dr. Marka Rajcha z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pozostałych tłumaczeń na język niemiecki dokonała firma SECO z Katowic. Przedmowę na język angielski przetłumaczyła Caryl Swift. Korekty tekstu dokonał Grzegorz Waliś. Interfejsem na potrzeby płyt DVD oraz obróbką plików graficznych zajął się Piotr Ciupek. Materiały zostały zeskanowane przez Katarzynę Sztanderę.

Pobierz wersję elektroniczną wydawnictwa w formacie PDF


Ad fontes! - Do źródeł! Od konkursu Co wiesz o Kaliszu? do konkursu Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego,
zebrała i opracowała Anna Bestian-Zając, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2014
Cena: 25,00 zł

Okładka wydawnictwa

Publikacja została wydana z okazji jubileuszu 20 lat znanego i lubianego konkursu dla dzieci i młodzieży pt. Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego. Nawiązuje ona do wcześniej wydanych książek związanych z konkursem: Co wiesz o Kaliszu i jego okolicach. 100 pytań i odpowiedzi konkursowych (1997 r.), Co wiesz o Kaliszu i regionie kaliskim. 50 pytań i odpowiedzi konkursowych (2000 r.), Kalisz i region kaliski. 260 pytań i odpowiedzi (2010 r.). Książka opatrzona przedmową Prezydenta Miasta Kalisza i Starosty Kaliskiego, została podzielona na dwie części. Pierwszą stanowi część wspomnieniowa, stanowiąca monografię konkursu z lat 1994 - 2009. Opisane fakty zgrupowano wedle nazwy głównego organizatora imprezy: Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu (1994 - 1998), Filii Nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu (1999 - 2007), Archiwum Państwowego w Kaliszu (2008 - 2009). Dodatkiem jest spis wszystkich pytań konkursowych z omawianego okresu. Druga część opisuje konkurs od momentu pojawienia się hasła przewodniego Ad fontes! oraz modyfikacji formuły i nazwy na Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego. Można tu znaleźć krótką genezę i opis zasad konkursu, 27 tematów i odpowiedzi z minionych pięciu lat. Każdy temat zawiera wzorcową odpowiedź, do każdego dołączono również fragmenty prac uczniów oraz fotografie. Publikacja jest bogata w ilustracje. Obrazują one minione edycje, a te które pochodzą z zasobu APK są świetnym dopełnieniem odpowiedzi konkursowych. Wiele fotografii przedstawia same prace konkursowe. Nie lada gratką dla wszystkich uczestników i sympatyków konkursu jest załącznik w postaci wykazu wszystkich laureatów i uczestników, nauczycieli i opiekunów, szkół i bibliotek oraz sponsorów konkursu z lat 1994 - 2014. Książkę zaopatrzono w wykaz skrótów, spis ilustracji oraz bibliografię o konkursie z minionych 20 lat. Wydawnictwo to sprawdzi się jako źródło wiedzy o Kaliszu i regionie dla uczniów miejscowych szkół, będzie też świetną pamiątką dla całej społeczności skupionej wokół hasła Ad fontes!


Ocalmy od zapomnienia. Darczyńcy Archiwum Państwowego w Kaliszu i ich dary,
oprac. Grzegorz Waliś, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2014
Cena: 25,00 zł

Okładka wydawnictwa

Publikacja jest zarówno katalogiem wystawy o takim samym tytule, jak i rodzajem przewodnika po darach przekazanych Archiwum Państwowemu w Kaliszu. Wydawnictwo składa się z 3 części. Wprowadzenie charakteryzuje dary pod względem rzeczowym. 119 ilustracji wraz ze spisem stanowią właściwy katalog wystawy (choć nie obejmuje wszystkich dokumentów prezentowanych na wystawie). Zarówno informacja o darach, jak i ilustracje ułożone są według następujących grup rzeczowych: 1) Materiały propagandowe; 2) I wojna światowa; 3) II wojna światowa; 4) Solidarność, stan wojenny, opozycja, cenzura; 5) Oświata; 6) Przemysł; 7) Rzemiosło; 8) Ubezpieczenia; 9) Ochrona środowiska; 10) Organizacje społeczne; 11) Sport; 12) Religia; 13) Kalisz wczoraj i dziś; 14) Kaliszanie.

Trzecią część publikacji stanowi wykaz wszystkich darczyńców, w którym podano kto, kiedy i co podarował kaliskiemu Archiwum.

Autorem projektu graficznego jest Sławomir Woźniak, wybór ilustracji jest dziełem Grażyny Schlender i Grzegorza Walisia. Skany wykonali: Robert Kowalski, Ilona Raczyńska i Katarzyna Sztandera. Wystawę przygotowali: Anna Bestian-Zając, Edyta Pietrzak i Grzegorz Waliś. Wydawcą jest Archiwum Państwowe w Kaliszu (ISBN 978-83-938559-0-2). Książka została wydrukowana w firmie Edytor w Kaliszu, a jej wydanie było możliwe dzięki wsparciu finansowego Urzędu Miejskiego w Kaliszu.


Materiały źródłowe do dziejów powstania styczniowego w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu,
wybór i oprac. Grzegorz Waliś, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2013
Cena: 30,00 zł

Okładka wydawnictwa

Książka została wydana z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Składa się ona z trzech części: wprowadzenia omawiającego prezentowane materiały archiwalne; dokumentów z lat 1861 - 1933 w układzie chronologicznym, na które składają się m. in. raporty, polecenia, okólniki władz rosyjskich oraz podległej administracji; ilustracji - skanów dokumentów archiwalnych. Zasadnicza część składa się z 231 dokumentów, które obejmują zarówno manifestacje i nabożeństwa w okresie tzw. żałoby narodowej, jak i materiały dotyczące udziału w powstaniu styczniowym. Znajdziemy tu głównie teksty dokumentów z zespołu Naczelnik Powiatu Kaliskiego, Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Kaliskiego. Pojedyncze dokumenty pochodzą z Akt miasta Sulmierzyce i Akt miasta Pleszewa. W publikacji ujęto również materiały dotyczące represji popowstaniowych z zespołu Kaliski Zarząd Powiatowy. Dane biograficzne powstańców udało się uzyskać dzięki aktom metrykalnym i stanu cywilnego, kartom meldunkowym z Akt miasta Kalisza. Osobno potraktowano dokumenty dotyczące opieki nad weteranami i miejsc pamięci powstania styczniowego. Te pierwsze znajdują się głównie w aktach poszczególnych magistratów - głównie z byłego zaboru pruskiego. Zamieszczone w książce ilustracje przedstawiają m. in. miejsca pamięci powstania styczniowego oraz źródła do dziejów powstania o charakterze ikonograficznym w zasobie APK.

Książkę wyposażono w bogaty aparat pomocniczy: Spis dokumentów, Wykaz skrótów, Spis ilustracji, Indeks osobowy, Indeks nazw geograficznych.

Dodatkowo wydawnictwo zawiera streszczenie w języku angielskim autorstwa Caryl Swifft.

Publikacja jest przeznaczona dla historyków, badaczy historii regionu kaliskiego. Sprawdzi się także jako pomoc dydaktyczna na lekcjach historii, w analizie tekstów źródłowych.

Pobierz wersję elektroniczną wydawnictwa w formacie PDF


Kaliski przemysł włókienniczy. Katalog wystawy,
red. Grażyna Schlender, Kalisz 2013
Cena: 25,00 zł

Okładka wydawnictwa

Katalog towarzyszący wystawie o tym samym tytule, która jest prezentowana w siedzibie Archiwum w okresie 4 marca - 31 maja 2013 r. Współorganizatorami wystawy są Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A. w Kaliszu oraz Fabryka Wyrobów Runowych RUNOTEX S.A. w Kaliszu.

Wydawnictwo zawiera 75 skanów archiwaliów przedstawiających historię kaliskiego włókiennictwa. We wstępie autorstwa Grażyny Schlender zawarta została krótka historia kaliskiego włókiennictwa od XIII wieku Katalog jest podzielony na dwie części. W pierwszej znalazły się archiwalia pochodzące z okresu do 1945 r. Najstarszym prezentowanym dokumentem jest akt notarialny z 1827 r. W pierwszej części znajdują się kopie dokumentów z okresu II RP dotyczące różnych firm działających w Kaliszu (m. in. Fabryki trykotów Sz. Mendelsohna, Kaliskiej Fabryki Pończoch "COTTON" i Wytwórni Wyrobów Dzianych Hermana Skowrona), wzory firanek produkowanych przed wojną przez Kaliską Fabrykę Tiulu i Firanek A. Flakowicz i Spółka oraz karty meldunkowe kaliskich przemysłowców m.in. Edmunda Gaedego. Druga część katalogu dotyczy okresu powojennego. Znalazły się tu głównie wzory tkanin WISTILU, pluszów RUNOTEXU i firanek i tkanin HAFTU. Można również zobaczyć zdjęcia z pokazów mody z lat 70. z prezentacją wyrobów Zakładów Przemysłu dziewiarskiego POLO oraz fotografie pracowników i szwalni POLO. W końcowej części katalogu znajduje się zestawienie materiałów dotyczących przemysłu włókienniczego, jakie można znaleźć w Archiwum Państwowym w Kaliszu. Całość zamyka spis wszystkich ilustracji przedstawionych w katalogu.

Komisarzem wystawy jest Maria Doktór. Opisy do fotografii wykonały Maria Doktór, Edyta Pietrzak i Małgorzata Świdlikiewicz. Skany zostały sporządzone przez Roberta Kowalskiego i Katarzynę Sztandera. Projekt graficzny - Lidia Łyszczak, druk - EDYTOR Kalisz.


Historia Kalisza w plakatach. Afisze i plakaty w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu,
Koncepcja wydawnictwa Maria Doktór, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2012
Cena: 35,00 zł

Okładka wydawnictwa

Wydawnictwo albumowe składające się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej zamieszczono dwa artykuły: "Historia zamknięta w dużym formacie" - na temat teorii i historii afiszy i plakatów (autorstwa Marii Doktór) oraz "O czym mówią plakaty" - zawierający charakterystykę materiałów przedstawionych w części ilustracyjnej (autorstwa Grażyny Schlender). Wstęp oraz każdy z artykułów posiada streszczenie w języku angielskim. Drugą część stanowi 181 afiszy i plakatów podzielonych na 19 tematycznych rozdziałów, dotyczących m.in. polityki, teatru, muzyki, zawodów sportowych, religii. Każdy skan jest opatrzony opisem bibliograficznym (nazwa zespołu, sygnatura) w wersji polskiej i angielskiej oraz opisem dotyczącym przedstawianego wydarzenia lub osób. Opisy zostały sporządzone na podstawie akt znajdujących się w zasobie APK np. Komitet Wojewódzki PZPR, Wojewódzki Dom Kultury, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej oraz zbiorów Biblioteki APK. Ponadto książka zawiera spis afiszy i plakatów oraz bibliografię. Koncepcja wydawnictwa: Maria Doktór; wybór i opisy: Anna Bestian-Zając, Maria Doktór, Edyta Pietrzak, Grażyna Schlender; skany: Robert Kowalski, Jacek Raczyński; tłumaczenie angielskie: Caryl Swift; projekt okładki: Lidia Łyszczak. Album jest formatu 17,5x24 cm, wydrukowany na papierze kredowym, w twardej oprawie.

Wydawcą jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Archiwum Państwowe w Kaliszu.
ISBN 978-83-927408-6-5
ISBN 978-83-62421-35-0

Pobierz wersję elektroniczną wydawnictwa w formacie PDF


Calisiana rozproszone. Źródła do dziejów Kalisza w polskich zasobach archiwalnych,
praca zbiorowa pod redakcją Grażyny Schlender, Kalisz 2012
Cena: 35,00 zł

Okładka wydawnictwa

"Calisiana rozproszone" to najnowsze wydawnictwo Archiwum Państwowego w Kaliszu. Publikacja jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej "Calisiana rozproszone w archiwach polskich", zorganizowanej z okazji obchodów 60-lecia Archiwum Państwowego w Kaliszu. Pozycja jest pracą zbiorową pod redakcją dr Grażyny Schlender - dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu, która jest również autorką wprowadzenia, przedmowę napisał prof. Władysław Stępniak - Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Autorami referatów są: Sławomir Postek i Piotr Wincenciuk z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Tadeusz Krawczak z Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Filip Kwiatek z Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, Zofia Wojciechowska z Archiwum Państwowego w Poznaniu, Piotr Strembski z Archiwum Państwowego w Łodzi, Grzegorz Waliś z Archiwum Państwowego w Kaliszu, Agnieszka Zajas z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, Jerzy Łojko z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie oraz Jerzy Aleksander Splitt z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Każdy referat jest uzupełniony o krótkie streszczenie w języku angielskim oraz ilustracje przedstawiające najciekawsze omawiane archiwalia. Publikacja zawiera ponadto aneks, na który składają się dwa bardzo ciekawe artykuły. Pierwszy autorstwa Jerzego Senkowskiego i Ireny Sułkowskiej to katalog najstarszych dokumentów kaliskich przechowywanych w różnych archiwach i muzeach w Polsce. Drugi przygotowany przez Annę Roth jest omówieniem archiwaliów należących do zbiorów Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. Aby ułatwić korzystanie z publikacji zamieszczono w niej spis ilustracji, spis zespołów archiwalnych cytowanych w referatach oraz bibliografię, obejmującą najważniejsze wydawnictwa. Całości dopełniają indeksy osobowy i geograficzny oraz wykaz skrótów. Znaleźć można również noty o autorach referatów. Recenzentami książki byli: prof. UAM dr hab. Krzysztof Stryjkowski oraz prof. dr hab. Marian Walczak. Streszczenia angielskie opracowała Caryl Swift, indeksy sporządziły: Maria Doktór i Edyta Pietrzak.

Pobierz wersję elektroniczną wydawnictwa w formacie PDF


Grażyna Schlender, Sześćdziesiąt lat działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu. Zarys dziejów,
red. Maria Doktór i Grzegorz Waliś, Kalisz 2011
Cena: 25,00 zł

Okładka wydawnictwa

Książka została wydana z okazji jubileuszu 60 lat działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu i jest pierwszą monografią kaliskiej placówki archiwalnej. W publikacji zamieszczono rys historyczny archiwów kaliskich, ze szczególnym wyeksponowaniem Archiwum Akt Dawnych przy Trybunale Cywilnym, które istniało w Kaliszu w latach 1825-1888. Zasadnicza część książki przedstawia historię ostatnich 60 lat podzieloną na okresy: 1950-1958, 1959-1976, 1976-1992, 1993-2004, 2005-2011. Każdy z okresów porusza następujące tematy: Organizacja, sytuacja lokalowa i status archiwum; Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego; Udostępnianie materiałów archiwalnych; Popularyzacja wiedzy o archiwaliach i archiwach. Całość została okraszona fotografiami poszczególnych siedzib APK, zdjęciami archiwaliów, zbiorów bibliotecznych APK. Część przedstawia imprezy zorganizowane przez archiwum na przestrzeni lat. Książka z pewnością zaciekawi wszystkich miłośników historii regionu, a także archiwistyki. Można w niej znaleźć informacje m. in. na temat zasobu, w tym nabytków kaliskiego archiwum z ostatnich 60 lat. Wydawnictwo zaopatrzono w następujące aneksy: Wykaz jednostek organizacyjnych pod nadzorem Archiwum Państwowego w Kaliszu; Lista zakładów pracy, których dokumentację niearchiwalną przechowuje Archiwum Państwowe w Kaliszu. Oprócz tego pomocą służy bibliografia, spis ilustracji i indeks przedmiotowy.


Materiały ikonograficzne w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu. Katalog wystawy,
red. Grażyna Schlender, Kalisz 2011
Cena: 20,00 zł

Okładka wydawnictwa

Katalog pt. "Źródła ikonograficzne w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu" towarzyszy wystawie zorganizowanej we wrześniu 2011 r. przez APK, pod tym samym tytułem. Zawiera on rzadko do tej pory prezentowane materiały ikonograficzne, pochodzące w całości z zasobu kaliskiego archiwum. Każdy zespół archiwalny wykorzystany na wystawie, ma swoje odzwierciedlenie w katalogu. Ekspozycja składa się z 309 dokumentów, w albumie zamieszczono 88 najciekawszych. Znajdują się tu fotografie, dokumenty, pocztówki, plakaty, afisze, mapy i kroniki. Prezentowane archiwalia pochodzą z lat 1823 - 2003. Najstarszym dokumentem jest akt wyzwolenia na czeladnika bednarskiego Piotra Gierkowskiego z Krulikowa, wydany w 1823 r. przez Urząd Starszych Zgromadzenia Bednarskiego w Stawiszynie. Najmłodszym dokumentem jest zdjęcie siatkarek Winiary Kalisz z roku 2003. Tematyka źródeł ikonograficznych jest bardzo różnorodna. Dotyczy kultury, religii, życia społecznego. Album zawiera m. in. mapę pocztową Królestwa Polskiego z 1911 r., pocztówkę przedstawiającą siedzibę Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego z 1927 r., dyplom Przodownika Pracy i Walki o Pokój z 1951 r. oraz list pochwalny Towarzystwa Rolniczego w Częstochowie dla Jana Patka za hodowle królików z 1925 r.


Portret miasta. Architektura Kalisza w dokumentach archiwalnych,
red. Grażyna Schlender, Jerzy A. Splitt, Kalisz 2010

Okładka wydawnictwa

Najnowszy album pt. Portret miasta. Architektura Kalisza w dokumentach archiwalnych Archiwum Państwowego w Kaliszu powstał we współpracy z Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej jako wydawnictwo towarzyszące wystawie o tym samym tytule.Teksty napisali: Anna Bestian-Zając, Edyta Pietrzak, Grażyna Schlender, Karolina Sobańska, Jerzy A. Splitt. Redakcją i wyborem zdjęć zajęli się dr Grażyna Schlender i Jerzy A. Splitt. Wydawnictwo jest dwujęzyczne, przekładu na język angielski dokonali Caryl Swift i Robert E. Kotschmarow. Wydawcą jest Archiwum Państwowe w Kaliszu.
Na 315 stronach znajduje się 226 ilustracji obrazujących rozwój miasta przez wieki. Znajdziemy tu m. in. litografie, staloryty, płaskorzeźby, fotografie, projekty i plany sytuacyjne obiektów, które w dużej części już nie istnieją. Książka to rodzaj albumu, na którym widzimy Kalisz na starej fotografii. Znajdują się tutaj m. in. litografie pochodzące z Albumu Kaliskie Edwarda Staweckiego wydanego w 1858 r., zdjęcia z pierwszego albumu fotograficznego Kalisza Jana Wilhelma Diehla z lat 70-tych XIX w. i wreszcie zdjęcia znanych kaliskich fotografów - Stanisława Zewalda i Wincentego Borettiego. Można znów podziwiać widok domku szwajcarskiego, oranżerii w parku, Rogatki Warszawskiej czy ulicy Babina z przepływającym w pobliżu Kanałem Babinka. Wydawnictwo opatrzono dwoma rozdziałami wprowadzającymi autorstwa dr Grażyny Schlender, Dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu i Jerzego Aleksandra Splitta, Dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Książka zawiera siedem rozdziałów: Panoramy Kalisza, Mapy i plany Kalisza, Ratusz i Główny Rynek, Świątynie, Park, Place, mosty i ulice, Wybrane obiekty architektoniczne, omawiających pokrótce historię przedstawionych obiektów użyteczności publicznej, sakralnych, placów, mostów i ulic. Intencją autorów było umiejętne połączenie słów i ilustracji. Serdecznie polecamy wszystkim zainteresowanym historią miasta zakup tych ilustrowanych dziejów Kalisza.


Kalisz i region kaliski. 260 pytań i odpowiedzi,
zebrała i opracowała Grażyna Schlender, Kalisz 2010

Okładka wydawnictwa

Publikacja jest podzielona na następujące części: 260 pytań i odpowiedzi dotyczących Kalisza i regionu kaliskiego, biogramy osób związanych z konkursem "Wiedzy o Kaliszu i regionie kaliskim", bibliografię o konkursie, literaturę o Kaliszu i regionie kaliskim, wykaz uczestników, laureatów, opiekunów, szkół i sponsorów z lat 1994-1997, 1998-2000, 2001-2009, indeks krzyżowy. Książka jest z jednej strony źródłem wiedzy o regionie, natomiast z drugiej strony wydawnictwem okolicznościowym podsumowującym 15 lat konkursu "Wiedzy o Kaliszu i regionie kaliskim". Książka może być rodzajem podręcznika dla nauczycieli, którzy chcieliby zainteresować młodzież naszą małą ojczyzną. Jest źródłem informacji z różnych dziedzin wiedzy, nie tylko z historii i architektury. Zawiera wiele ciekawostek dotyczących Kalisza, ziemi kaliskiej i sławnych Kaliszan. Zakres chronologiczny obejmuje historię regionu kaliskiego od starożytności po czasy współczesne. Fotografie zamieszczone w publikacji pochodzą ze zbiorów: Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Państwowego w Poznaniu, Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Kaliszu, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, zbiorów prywatnych Mariusza Hertmanna, Stanisława Kulawiaka, Stanisława Małyszki, Zbigniewa Pola, Grażyny Schlender.


Dokumenty mówią. Kalisz w dokumentach archiwalnych oraz Curiosa, czyli rechot historii w archiwach państwowych. Katalog wystawy,
red. Grażyna Schlender, Kalisz 2009
Cena: 35,00 zł

Okładka wydawnictwa

Wydawnictwo składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, Kalisz w dokumentach archiwalnych, przedstawia historyczne skarby, wśród których zalazły się liczne pergaminowe przywileje królewskie, ciekawe dokumenty i fotografie dotyczące historii Kalisza od XIII do XX wieku. Prezentowane materiały archiwalne pochodzą ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Poznaniu, Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu oraz z Archiwum Państwowego w Kaliszu. Druga część katalogu Curiosa, czyli rechot historii w archiwach państwowych, nawiązuje do ogólnopolskiej wystawy zorganizowanej w 2008 r. przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w Warszawie i przedstawia najciekawsze, najbardziej zaskakujące, niespotykane i rzadkie materiały archiwalne jakie na przestrzeni kilku wieków udało się zgromadzić w archiwach państwowych, dotyczące m. in. polityki, moralności, religii, nauki, techniki, rolnictwa, sportu oraz życia codziennego Polaków.


Źródła do dziejów Powstania Wielkopolskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu,
oprac. Grzegorz Waliś, Adam Nawrocki, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2008
Cena: 20,00 zł

Okładka wydawnictwa

Książka obejmuje materiały źródłowe znajdujące się w zasobie AP w Kaliszu dotyczące Powstania Wielkopolskiego. Publikacja zawiera krótki rozdział pt. "Upamiętnienie Powstania Wielkopolskiego w świetle materiałów Archiwum Państwowego w Kaliszu", a także katalog źródeł do dziejów Powstania Wielkopolskiego w zasobie AP w Kaliszu oraz wykaz powstańców figurujących w dokumentach kaliskiego Archiwum. Ponadto w publikacji znajdują się liczne ilustracje materiałów archiwalnych.


Szkolnictwo Ziemi Kaliskiej w materiałach Archiwum Państwowego w Kaliszu,
oprac. Krystyna Kubiak, Edyta Pietrzak, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2008
Cena: 20,00 zł

Okładka wydawnictwa

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza z nich nosi tytuł Zarys historii szkolnictwa kaliskiego i omawia dzieje szkolnictwa w Kaliszu od momentu utworzenia w XII wieku szkoły przy kolegiacie św. Pawła do czasów obecnych - uwzględniając sytuację polityczną i stan edukacji w kraju. Część druga zatytułowana Źródła do dziejów szkolnictwa w zasobie Archiwum Państwowegow Kaliszu składa się z 2 rozdziałów. Pierwszy z nich omawia akta władz szkolnych i akta wytworzone przez same szkoły, a drugi z nich prezentuje materiały do dziejów szkolnictwa w pozostałych zespołach i zbiorach archiwalnych. Książka zaopatrzona jest w przypisy i bibliografię oraz indeksy: nazwisk i przedmiotowy, które pomogą w dotarciu do poszukiwanych materiałów źródłowych.


Szkoła im. Józefa Piłsudskiego w Dobrzecu. Historia, nauczyciele, absolwenci,
oprac. Krystyna Bęcka, Maria Doktór, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2008

Okładka wydawnictwa

Zarys monografii obejmuje najważniejsze aspekty życia i historii szkoły, na które składają się budynek szkolny, nauczyciele, wychowankowie (absolwenci) i wewnętrzne życie szkoły. Książka składa się z dwóch głównych rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest życiu szkoły, a w szczególności dotyczy jej organizacji, budynku, kół zainteresowań, patrona szkoły oraz obecnej działalności. Drugi zawiera biogramy znanych nauczycieli i wychowanków szkoły w Dobrzecu. Publikacja posiada wiele fotografii przedstawiających życie szkoły, jej uczniów oraz dokumenty i materiały źródłowe dotycząc historii szkoły.


Z dziejów rzemiosła kaliskiego, materiały archiwalne. Katalog wystawy,
oprac. Krystyna Kubiak, Kalisz 2007
Cena: 10,00 zł

Wydawnictwo zawiera krótką historię rzemiosła polskiego i dzieje rzemiosła kaliskiego. Ponadto liczne ilustracje przedstawiające dokumenty i fotografie obrazujące życie kaliskiego rzemiosła od XVI do XX wieku, a także spis wszystkich materiałów archiwalnych prezentowanych na wystawie zorganizowanej w Archiwum Państwowym w Kaliszu w 2007 roku.


Archiwum Państwowe w Kaliszu. Informator o zasobie archiwalnym,
oprac. Grzegorz Waliś, Warszawa 2004

Okładka wydawnictwa

Publikacja charakteryzuje zasób archiwum według stanu na 31 grudnia 2002 r. Informator dostarcza podstawowych wiadomości o archiwaliach tworzących zasób AP w Kaliszu. Obejmuje wszystkie zespoły archiwalne niezależnie od ich rozmiaru i stopnia opracowania podzielone na 17 grup rzeczowych. Publikacja jest opatrzona indeksem geograficznym.


Kalisz - Rok 1914. Materiały źródłowe,
oprac. Mirosława Lisiecka, Karol Pawlak, Kalisz 1980
Cena: 5,00 zł

Okładka wydawnictwa

Broszura zawierająca informacje prasowe o zniszczeniu Kalisza przez wojska pruskie w 1914 r. oraz liczne pocztówki ze spalonego miasta.


Kalisz - Rok 1914. Materiały źródłowe,
oprac. Mirosława Lisiecka, Roman Szczepaniak, Kalisz 1980
Cena: 5,00 zł

Okładka wydawnictwa

Broszura zawierająca materiały źródłowe dotyczące spalenia miasta w 1914 r. przez wojska pruskie, poniesionych strat i odbudowy zniszczonego Kalisza.