Kadra zarządzająca APK

Grażyna Schlender

Dyrektor
Archiwum Państwowego w Kaliszu

Bibliotekarz i historyk, absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Łódzkim, w 2005 r. obroniła pracę doktorską w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007 r. dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu. W 2009 r. ukończyła Studia Podyplomowe "Organizacja i Zarządzanie w Administracji Publicznej" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2015 r. ukończyła Akademię Zarządzania Publicznego zorganizowaną przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie. Jest członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu oraz wykładowcą Grupy Kursowej Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Kaliszu. Prowadzi badania dotyczące najnowszej historii Kalisza i regionu kaliskiego. Jest autorką wielu publikacji m.in. "Solidarność Wielkopolski Południowej w latach 1980-2000. Zarys dziejów", "Biblioteka Asnykowska w Kaliszu", "Kalisz i region kaliski. 260 pytań i odpowiedzi", "Sześćdziesiąt lat działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu. Zarys dziejów", "Oni walczyli o naszą wolność". Opracowała kilkadziesiąt biogramów w "Słowniku biograficznym Wielkopolski południowo wschodniej(ziemi kaliskiej)". Jest też autorką biogramów i haseł w "Encyklopedii Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989" wydawanej od 2010 r.

Karol Andrzejewski

Kierownik Oddziału I
kształtowania narodowego zasobu archiwalnego

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku historia ze specjalnością archiwistyczną. W Archiwum Państwowym w Kaliszu pracuje od 2007 r. W ramach zadań służbowych przeprowadza kontrole archiwów zakładowych, wydaje zalecenia pokontrolne i sprawdza ich wykonanie; inicjuje, opiniuje i przedstawia Dyrektorowi Archiwum do zatwierdzenia normatywy kancelaryjne i archiwalne; sprawuje nadzór nad brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej i wydaje zezwolenia na brakowanie. Nadzoruje także zadania z zakresu przechowalnictwa dokumentacji niearchiwalnej, dokumentacji z wyborów, zajmuje się także współpracą z podmiotami wytwarzającymi ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny. W latach 2012-2022 był prezesem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu, obecnie pełni funkcję członka Zarządu Głównego SAP. Jest wykładowcą Grupy Kursowej Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Kaliszu.

Grzegorz Waliś

Kierownik Oddziału II
ewidencji, opracowania i zabezpieczania zasobu archiwalnego

Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku historia ze specjalnością archiwistyczną. W Archiwum Państwowym w Kaliszu pracuje od 1994 r. W ramach zadań służbowych odpowiada za gromadzenie, opracowanie, zabezpieczenie (w tym profilaktykę i konserwację), ewidencję i digitalizację zasobu archiwalnego. Jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in.: "Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu (stan na 30 września 1998 r.)", "Ocalić od zapomnienia. Darczyńcy Archiwum Państwowego w Kaliszu i ich dary", "Spółdzielczość - idee fixe ks. Wacława Blizińskiego", "Materiały źródłowe do dziejów powstania styczniowego w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu", "Kaliska Policja i policjanci w okresie II Rzeczypospolitej", "Fibigerowie. Twórcy kaliskich fabryk fortepianów i pianin (1878-2016)", "Archiwum Państwowe w Kaliszu (1951-2021). 70 lat działalności". Jest członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu oraz wykładowcą Grupy Kursowej Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Kaliszu.

Edyta Pietrzak

Kierownik Oddziału III
udostępniania zasobu archiwalnego

Absolwentka historii ze specjalnością archiwistyczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Archiwum Państwowym w Kaliszu pracuje od 1995 r. Zastępuje dyrektora APK podczas jego nieobecności. Nadzoruje udostępnianie bezpośrednie i pośrednie zasobu archiwalnego. Jest członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu oraz kierownikiem i wykładowcą Grupy Kursowej Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Kaliszu. Jest autorką i współautorką wielu wydawnictw m. in. "Inwentarz zespołu akt Naczelnik Powiatu Kaliskiego [Deutscher Kreischef in Kalisch] z lat 1914-1918 [1919]", "Szkolnictwo Ziemi Kaliskiej w materiałach Archiwum Państwowego w Kaliszu", "Portret miasta. Architektura Kalisza w dokumentach archiwalnych" (2010), "Sto dokumentów na stulecie. Wybór materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu", "Archiwum Państwowe w Kaliszu (1951-2021). 70 lat działalności".

Anna Bestian-Zając

Kierownik Oddziału IV
popularyzacji zasobu archiwalnego

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historii, absolwentka historii ze specjalnością archiwalną i pedagogiczną UAM. W Archiwum Państwowym w Kaliszu pracuje od 2009 r. Ukończyła Akademię Zarządzania Projektami dla Archiwów Państwowych. Zajmuje się m. in. przygotowaniem wystaw tradycyjnych i on-line, prowadzeniem lekcji archiwalnych w formie tradycyjnej i zdalnej, sprawami związanymi z realizacją projektów, organizacją konferencji i przygotowaniem wydawnictw własnych APK do druku. Pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu, sekretarza Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów. Autorka i współautorka licznych artykułów propagujących wiedzę o archiwach i archiwaliach, a także publikacji książkowych m.in. "Dziecko w archiwaliach"; "Fibigerowie. Twórcy kaliskich fabryk fortepianów i pianin (1878-2016)"; "Sto dokumentów na stulecie. Wybór materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu"; "Archiwum Państwowe w Kaliszu (1951-2021). 70 lat działalności", "Maria Konopnicka w oczach badaczy i w źródłach archiwalnych".

Renata Duda-Siwiak

Kierownik Działu
administracyjno-gospodarczego

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na wydziale Prawa i Administracji (2000). W Archiwum Państwowym w Kaliszu pracuje od 2015 r. Koordynuje pracę działu, odpowiada za prowadzenie spraw związanych z: administrowaniem i utrzymaniem w należytym stanie pomieszczeń, obsługą kancelaryjną Archiwum, zapewnieniem obsługi informatyczno-telekomunikacyjnej urzędu. Dba o zaopatrzenie, a w szczególności za realizację zamówień zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.