Kadra zarządzająca APK

Grażyna Schlender

Grażyna Schlender

Bibliotekarz i historyk, absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Łódzkim (1993 r.), w 2005 r. obroniła pracę doktorską w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007 r. dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu. W 2009 r. ukończyła Studia Podyplomowe "Organizacja i Zarządzanie w Administracji Publicznej" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2015 r. ukończyła Akademię Zarządzania Publicznego zorganizowaną przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie. Jest członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu oraz wykładowcą Grupy Kursowej Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Kaliszu. Prowadzi badania dotyczące najnowszej historii Kalisza i regionu kaliskiego. Jest autorką m.in. Solidarność Wielkopolski Południowej w latach 1980-2000. Zarys dziejów (2000), Biblioteka Asnykowska w Kaliszu (2007), Kalisz i region kaliski. 260 pytań i odpowiedzi (2010), Sześćdziesiąt lat działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu. Zarys dziejów (2011). W latach 1998-2007 opracowała kilkadziesiąt biogramów w Słowniku biograficznym Wielkopolski południowo wschodniej(ziemi kaliskiej). Jest też autorką biogramów i haseł w Encyklopedii Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989 wydawanej od 2010 r.

Edyta Pietrzak

Edyta Pietrzak

Absolwentka historii ze specjalnością archiwistyczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1994 r.). W Archiwum Państwowym w Kaliszu pracuje od 1995 r. Obecnie jest kustoszem oraz kierownikiem Oddziału II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych zastępującym dyrektora APK podczas jego nieobecności. Zajmuje się opracowywaniem materiałów archiwalnych, kwerendami oraz popularyzacją zasobu archiwalnego. Opublikowała prace: Materiały ikonograficzne w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu (2011), Inwentarz zespołu akt Naczelnik Powiatu Kaliskiego [Deutscher Kreischef in Kalisch] z lat 1914-1918 [1919] (2014). Jest współautorką publikacji o charakterze regionalnym: Szkolnictwo Ziemi Kaliskiej w materiałach Archiwum Państwowego w Kaliszu (2008), Portret miasta. Architektura Kalisza w dokumentach archiwalnych (2010), Historia Kalisza w plakatach (2012), Kaliski przemysł włókienniczy (2013). Jest członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu oraz kierownikiem i wykładowcą Grupy Kursowej Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Kaliszu.

Grzegorz Waliś

Grzegorz Waliś

Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku historia ze specjalnością archiwistyczną (1994 r.). W tym samym roku rozpoczął pracę w Archiwum Państwowym w Kaliszu. Obecnie jest kustoszem oraz kierownikiem Oddziału I Gromadzenia i Ewidencji Materiałów Archiwalnych. W ramach zadań służbowych odpowiada za gromadzenie, zabezpieczenie (w tym profilaktykę i konserwację), ewidencję i digitalizację zasobu archiwalnego. Opublikował prace z zakresu informacji archiwalnej i historii regionalnej m.in.: Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu (stan na 30 września 1998 r.) (1998), Charakterystyka zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu, [w:] Calisiana rozproszone. Źródła do dziejów Kalisza w polskich zasobach archiwalnych (2012), Ocalmy od zapomnienia. Darczyńcy Archiwum Państwowego w Kaliszu i ich dary (2014), Spółdzielczość - idee fixe ks. Wacława Blizińskiego (2002), Ochotnicza Straż Pożarna w Liskowie. Zarys dziejów (2002), Materiały źródłowe do dziejów powstania styczniowego w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu (2013). Jest współautorem publikacji pt. Miejsca pamięci powstania styczniowego na terenie powstańczego województwa kaliskiego (2013). Przygotował do druku kilka wspomnień dotyczących Liskowa i Kalisza m.in. Wacław Bliziński, Wspomnienia z mego życia i pracy (2003) oraz Ludwik Dudziński, Ofiarny stos. Dziennik legionisty (2006). Jest członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu oraz wykładowcą Grupy Kursowej Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Kaliszu.

Renata Duda-Siwiak

Renata Duda-Siwiak

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na wydziale Prawa i Administracji (2000 r.). W 2015 r. rozpoczęła pracę w Archiwum Państwowym w Kaliszu jako Kierownik Działu Administracji, obecnie Oddziału III Administracyjno-Gospodarczego. Koordynuje pracę działu, odpowiada za prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i utrzymaniem w należytym stanie pomieszczeń Archiwum. Dba o zaopatrzenie, a w szczególności za realizację zamówień zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Karol Andrzejewski

Karol Andrzejewski

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku historia ze specjalnością archiwistyczną (2006 r.). Od 2007 r. pracuje w Archiwum Państwowym w Kaliszu jako starszy archiwista na samodzielnym stanowisku ds. narastającego zasobu archiwalnego. W ramach zadań służbowych nadzoru archiwalnego przeprowadza kontrole archiwów zakładowych, wydaje zalecenia pokontrolne i sprawdza ich wykonanie podczas lustracji; inicjuje, opiniuje i przedstawia Dyrektorowi Archiwum do zatwierdzenia normatywy kancelaryjne i archiwalne; sprawuje nadzór nad brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej i wydaje zezwolenia na brakowanie. Przeprowadza ekspertyzy, konsultacje, szkolenia oraz zajmuje się sprawami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Od 2012 r. pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu a ponadto jest wykładowcą Grupy Kursowej Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Kaliszu.