Chcę zamówić kwerendę

Archiwum Państwowe w Kaliszu realizuje odpłatne poszukiwania informacji zarówno na potrzeby prywatne, jak i administracyjne. Zlecenia te są realizowane zgodnie z cennikiem, a wstępny koszt usługi zostanie ci przedstawiony przed rozpoczęciem szczegółowych poszukiwań. W celu odszukania informacji musisz złożyć pisemny wniosek osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną.

Poszukiwanie informacji na potrzeby prywatne (genealogiczne, naukowe itp.)

By rozpocząć poszukiwania, będziesz musiał określić:

  • rodzaj poszukiwanych dokumentów (np. akt urodzenia, małżeństwa czy zgonu),
  • czego poszukiwane dokumenty dotyczą,
  • w jakim okresie czasu mogły one powstać (przybliżona data wystawienia dokumentu)

W przypadku zbyt rozległych poszukiwań Archiwum może nie podjąć się przeprowadzenia kwerendy.

Konto dla wpłat w złotych polskich - 77 1010 1469 0005 6322 3100 0000
Konto dla wpłat w walutach obcych - (IBAN) PL 77 1010 1469 0005 6322 3100 0000 (BIC) NBPLPLPW

Poszukiwanie informacji na potrzeby administracyjne

Archiwum, zgodnie z postanowieniami art. 217 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, na podstawie zachowanych akt wydaje odpisy dokumentów i zaświadczenia w przypadku, gdy:

  1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa
  2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego

Przy wydawaniu odpisów i zaświadczeń obowiązują opłaty skarbowe, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2006 Nr 246, poz. 1804). Opłatę skarbową petent powinien wpłacić do kasy lub na konto organu podatkowego.

W przypadku Archiwum Państwowego w Kaliszu opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, nr konta – 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

Wniesienie opłaty skarbowej nie wyklucza pobrania przez Archiwum opłat za usługi archiwalne określone w zarządzeniu nr 1 Dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi archiwalne.

Realizacja kwerend napływających do Archiwum:

  1. w pierwszej kolejności załatwiane są podania dotyczące spraw prawno-administracyjnych, skutkujące wydaniem dokumentów potrzebnych w obrocie prawnym.
  2. kwerendy do celów nieurzędowych (w tym m.in. genealogicznych) zaliczane są do sfery działalności usługowej archiwów. Usługi świadczone są przez Archiwum w miarę możliwości technicznych, organizacyjnych i kadrowych. Czas ich realizacji uzależniony jest od ilości wpływających podań oraz innych, statutowych zadań Archiwum. W chwili obecnej czas oczekiwania może wynosić ponad 2 miesiące.

Formularze ułatwiające poprawne sformułowanie wniosku: