Chcę przyjść do czytelni

Pracownia naukowa jest czynna:

 • Poniedziałek - od 8:30 do 14:30
 • Wtorek - od 8:30 do 14:30
 • Środa - od 8:30 do 14:30
 • Czwartek - od 8:30 do 14:30
 • Piątek - od 8:30 do 14:30

Procedurę udostępniania zasobu określają Zarządzenie nr 24 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych oraz Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Kaliszu.

Plik w formacie PDFRegulamin korzystania z materiałów archiwalnych w APK
Pobierz plik w formacie PDF

Z materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum może bezpłatnie korzystać każdy, zarówno osoba fizyczna lub prawna, organizacja społeczna, organy państwowe i samorządowe, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoba fizyczna może działać w imieniu własnym lub jako upoważniony przedstawiciel podmiotu zainteresowanego.

Akta udostępniane są wyłącznie na miejscu - w pracowni naukowej.

Archiwalia udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego - Zgłoszenia użytkownika zasobu archiwalnego, który można wypełnić w pracowni naukowej lub wcześniej przesłać pocztą tradycyjną, e-mailem lub faksem, z podaniem terminu jego realizacji - minimum 2 dni wcześniej - a podpisać w pracowni naukowej.

Plik w formacie PDFFormularz zgłoszenia
Pobierz plik w formacie PDF

Zamawianie materiałów archiwalnych:

 • akta zamawia się na podstawie dostępnych pomocy archiwalnych - inwentarzy, baz danych i itp.
 • interesujące użytkownika jednostki archiwalne udostępniane są na podstawie zamówienia - rewersu, który wypełnia się oddzielnie dla każdej jednostki. Rewers można wypełnić w pracowni naukowej lub wcześniej przesłać pocztą tradycyjną, e-mailem na adres pracownia@archiwum.kalisz.pl lub faksem, z podaniem terminu jego realizacji - minimum 2 dni wcześniej.

Wypełnij on-linePrześlij rewers elektronicznie
Wypełnij on-line

Plik w formacie PDFFormularz rewersu do wypełniania na komputerze i samodzielnego wydrukowania
Pobierz plik w formacie PDF

Nie udostępnia się akt będących:

 • w stadium opracowania archiwalnego (niezewidencjonowanych, nieuporządkowanych),
 • materiałów podlegających skontrum, przemieszczeniom zasobu lub innym działaniom wymagającym ich czasowego wyłączenia,
 • materiałów archiwalnych poddawanych zabiegom konserwatorskim,
 • materiałów będących w złym stanie zachowania.

Ograniczenia w udostępnianiu mogą wynikać również z ograniczeń prawnych, dotyczyć mogą również np. ochrony danych osobowych, tytułu własności, danych jednostkowych itp.

Osoba korzystająca z materiałów archiwalnych nie może:

 • zmieniać porządku w układzie jednostki archiwalnej,
 • dokonywać w aktach jakichkolwiek notatek, znaków, dopisków,
 • sporządzać notatek lub odpisów umieszczając papier na aktach,
 • udostępniać zamówione przez siebie materiały archiwalne innym osobom,
 • zostawiać akta na stole po zakończonej pracy,
 • jeść, pić, palić, korzystać z telefonów komórkowych i głośno rozmawiać.

Okrycia, parasole, teczki, torby, plecaki, siatki i inne pakunki należy zostawiać w szatni.

Osoba korzystająca z materiałów archiwalnych może samodzielnie wykonywać fotografie cyfrowe w pracowni naukowej. Na zlecenie użytkownika wykonuje się odpłatnie reprografie dokumentów (zob. cennik).

Zamówienia realizowane są na podstawie wypełnionego przez użytkownika formularza.

Na wniosek i koszt użytkownika Archiwum może sprowadzić do pracowni naukowej mikrofilmy spoza swego zasobu, przechowywane w innym archiwum państwowego lub innej instytucji.

Plik w formacie DOCWniosek o sprowadzenie lub wypożyczenie mikrofilmów
Pobierz plik w formacie DOC

Archiwum wypożycza mikrofilmy z własnego zasobu do innych archiwów państwowych.

Wykaz zmikrofilmowanych zespołów z zasobu APK

Plik w formacie PDFZarządzenie NDAP dotyczące udostepniania materiałów archiwalnych
Pobierz plik w formacie PDF