Wybory nowych władz SAP Oddział w Kaliszu

23 czerwca 2017 r. odbyło się zebranie wyborcze Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu. Głównym punktem zebrania były wybory nowych władz - Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także wybór delegatów na XV Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, który odbędzie się we wrześniu br. w Kielcach. W zebraniu uczestniczyło 17 członków SAP. Do SAP należą aktualnie pracownicy Archiwum Państwowego w Kaliszu oraz archiwiści prowadzący archiwa zakładowe i składnice akt takich jednostek jak sądy, urzędy miejskie, starostwa powiatowe, urzędy gmin i innych jednostek organizacyjnych. Przedstawiciele starszego i młodszego pokolenia czy sympatycy zagadnień archiwalnych, uczestniczą wspólnie w forum dyskusji na tematy nurtujące środowisko. Jest to najlepszy sposób wymiany poglądów.

Na zebraniu podjęto uchwałę odnośnie proponowanych przez Zarząd Główny SAP zmian statutowych, które mają być przegłosowane na Krajowym Zjeździe Delegatów. Członkowie kaliskiego Oddziału wybrali także delegatów, którzy będą reprezentować oddział na Zjeździe, są to: Grażyna Schlender, Karol Andrzejewski i Włodzimierz Florczak.

Zgodnie z wymogami formalnymi wybory władz poprzedzono wyborem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, w skład której weszli: Grzegorz Waliś, Dariusz Marcińczak i Roman Król. W wyniku tajnego głosowania zebrani wyłonili nowy Zarząd Oddziału:

  • Karol Andrzejewski - prezes (Archiwum Państwowe w Kaliszu)
  • Edyta Pietrzak - sekretarz (Archiwum Państwowe w Kaliszu)
  • Krystyna Bęcka - skarbnik (Archiwum Państwowe w Kaliszu)

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Aneta Burchard (Archiwum Państwowe w Kaliszu), Karolina Jędrzejak (Urząd Gminy w Ostrowie Wielkopolskim) i Włodzimierz Florczak (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim).

Nowy Zarząd Oddziału zamierza aktywnie działać w dziedzinie szkoleń i kursów archiwalnych oraz w zakresie upowszechniania wiedzy o zawodzie archiwisty, a także w kwestii postrzegania roli dokumentów i właściwego ich traktowania. Jak pokazują dyskusje na dotychczasowych zebraniach, m.in. w tych dziedzinach napotyka się na wiele problemów, które wynikając ze społecznej niewiedzy i lekceważenia mogą mieć nieodwracalne skutki dla dziedzictwa narodowego zachowanego w dokumentach a także dla osobistych interesów wielu ludzi. Ważne jest także, aby budować i umacniać w społeczeństwie wizerunek archiwisty jako specjalisty nadążającego za zmieniającą się rzeczywistością.