O edukacji patriotycznej w Archiwum Państwowym w Kaliszu

7 czerwca 2018 r. w Sali Kolumnowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęły się obrady III Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków pt. "Educare necesse jest...". Organizatorem dwudniowej konferencji było Archiwum Państwowe w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Gośćmi specjalnymi obrad byli m. in. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Wojciech Woźniak oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

Tematem przewodnim konferencji był patriotyzm. W pierwszym dniu obrad Archiwum Państwowe w Kaliszu reprezentowała Anna Bestian-Zając wygłaszając referat pt. "Archiwalne drogi do patriotyzmu na przykładzie działań Archiwum Państwowego w Kaliszu". Pośród wielu inicjatyw edukacyjnych i popularyzatorskich prelegentka scharakteryzowała trzy inicjatywy APK, które łączy wspólny mianownik - promowane w nich postawy patriotyczne dotyczą osób związanych z regionem kaliskim, które dawały świadectwo swojej odwagi nie tylko poprzez przelewanie krwi, ale także poprzez walkę słowem, czy nieposłuszeństwo względem danego systemu politycznego. Słowem-kluczem, pozwalającym na dostrzeżenie wzajemnych powiązań pomiędzy tymi przedsięwzięciami jest autentyczność. Anna Bestian-Zając omówiła Kaliskie Archiwum Filmowe, projekt edukacyjny "Gaukinderheim w Kaliszu" zrealizowany we współpracy ze Szkołą Podstawową Sióstr Nazaretanek w Kaliszu oraz cykl spotkań pt. "Gdy odwaga kosztowała". W trakcie wystąpienia wyjaśniono m. in. w jaki sposób młodzież jest angażowana do aktywnego udziału w zajęciach i w jaki sposób bezpośrednia rozmowa ze świadkiem historii może inspirować do samodzielnych poszukiwań w dostępnych źródłach historycznych. Nasze inicjatywy spotkały się z żywym zainteresowaniem zarówno obecnych archiwistów jak i środowiska nauczycielskiego. Pokłosiem konferencji będzie wydawnictwo, w którym nie zabraknie kaliskich akcentów.