Podsumowanie konkursu "Ad fontes!" w Villi Calisia

14 czerwca 2018 r. w Villi Calisia odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji konkursu "Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego". Uczestniczyli w nim m. in. Wiceprezydent Miasta Kalisza Tomasz Rogoziński reprezentujący Prezydenta Grzegorza Sapińskiego, Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu Grażyna Dziedziak, kierownik Biura Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Kaliszu Jolanta Golicka reprezentująca Starostę Kaliskiego, skarbnik Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Jadwiga Miluśka-Stasiak, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu i dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu Anna Narewska, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu Urszula Janczar, prezes Stowarzyszenia im. H. Sutarzewicz w Kaliszu Elżbieta Stadtmüller, Anna Woźniak i Iwona Cieślak z Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu, gość specjalny - poetka, autorka opowiadań, animatorka kultury i nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu Aneta Kolańczyk oraz rzesze dzieci i młodzieży z Kalisza i regionu kaliskiego.

Spotkanie otworzyła dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyna Schlender. Powitawszy wszystkich nadmieniła, że tegoroczna edycja konkursu była częścią obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów. W ramach tego święta wiele się działo w Archiwum Państwowym. Mieliśmy m. in. prelekcję Anny Jabłkowskiej-Klimas na temat historii rodziny Jabłkowskich, połączoną z oficjalnym przekazaniem dokumentów rodzinnych do zasobu APK; gościliśmy młodzież szkolną na lekcji archiwalnej z Dębe i Nowego Nakwasina; odbyła się gala wręczenia nagród dla archiwistów im. prof. Stanisława Nawrockiego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Konkurs "Ad fontes!" trwa nieprzerwanie od 24 lat, w bieżącym roku zorganizowaliśmy jego 35. edycję. Wyjątkowo tegoroczne podsumowanie zorganizowaliśmy w Villi Calisia, w miejscu, gdzie od lipca 1981 r. mieściła się siedziba Zarządu Regionu "Solidarność" Wielkopolska Południowa, a potem Pałac Ślubów. Dyrektor APK nakreśliła sylwetkę gościa specjalnego. Aneta Kolańczyk jest poetką, autorką opowiadań, członkiem zarządu Stowarzyszenia Promocji Sztuki "Łyżka Mleka", współorganizatorką Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej odbywającego się w Kaliszu od 2011 r. Pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. Postać Adama Asnyka jest jej szczególnie bliska. Aneta Kolańczyk stoi na stanowisku, że często życie danego twórcy jest o wiele ciekawsze od jego twórczości, a Adam Asnyk był postacią fascynującą. W 1856 r. wyjechał na studia do Instytutu Agnoromicznego w Marymoncie. W latach 1857-1859 studiował w Akademii Medyko-Chirurgicznej w Warszawie. Podjął wówczas działalność spiskową przeciwko władzom rosyjskim, za co został uwięziony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Brał udział w Powstaniu Styczniowym, m. in. przygotowywał zamach na Fiodora Berga. Zrzucono wówczas z pietra Pałacu Zamoyskich bombę. Zamach się nie udał, a Rosjanie w odwecie zrzucili z tegoż budynku fortepian Chopina. Po klęsce powstania Asnyk pojechał do Heidelbergu, gdzie zrobił doktorat z filozofii. Jego okres emigracji trwał 7 lat. W końcu przyjechał do Galicji i osiedlił się najpierw we Lwowie, a później w Krakowie. Ponieważ przybył nielegalnie, 12 lat starał się o obywatelstwo austriackie. Szczególnie ukochał Tatry. Należał do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Do dziś na Hali Gąsienicowej, na ścianie schroniska Murowaniec jest wmurowana tablica upamiętniająca Adama Asnyka. Co ciekawe, w odsłonięciu tej tablicy uczestniczył ówczesny Prezydent Polski, kaliszanin, Stanisław Wojciechowski.

Po prelekcji Anety Kolańczyk dyrektor dr Grażyna Schlender zapowiedziała najważniejszy moment uroczystości. Sekretarz Jury Anna Bestian-Zając odczytała protokół z posiedzenia Jury, które odbyło się 4 czerwca 2018 r.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 28 prac, w tym 18 ze szkół podstawowych i 10 ze szkół średnich. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 72 uczestników - 47 ze szkół podstawowych i 25 ze szkół średnich. Zadanie polegało na opracowaniu 3 tematów wybranych z następujących pięciu:

  • Kaliszanin Adam Asnyk
  • 200 lat Kaliskich Towarzystw Muzycznych
  • Jak niepodległość rodziła się w Kaliszu...
  • Żołnierze Wyklęci Ziemi Kaliskiej
  • Wydarzenia marca 1968 r. we wspomnieniach kaliszan

Prace były oceniane przez Jury w składzie:

  • dr Grażyna Schlender - przewodnicząca
  • Edyta Pietrzak - członek z ramienia Archiwum Państwowego w Kaliszu
  • Anna Woźniak - członek z ramienia Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu
  • Anna Bestian-Zając - sekretarz

W tegorocznej edycji największą popularnością cieszył się temat związany z Adamem Asnykiem - opracowano go 27 razy. 18 prac dotyczyło Kaliskich Towarzystw Muzycznych, 16 procesu odzyskiwania niepodległości w Kaliszu, 14 Żołnierzy Wyklętych, a tylko 4 prace dotyczyły wspomnień kaliszan na temat wydarzeń marca 1968 r. Tematy nie należały do łatwych. Koncentrowały się w dużej mierze na tegorocznych rocznicach i jubileuszach.

W bieżącym roku dominowały prace o charakterze multimedialnym, przełamano dotychczasowy monopol na popularność tradycyjnych opracowań i makiet. Niestety Jury stwierdza jednocześnie, że niektóre prace oddane w formie płyt CD i DVD nie były dostatecznie sprawdzone przed oddaniem organizatorom. W kilku przypadkach oddano pustą płytę lub nagrano na niej sam skrót do katalogu lub prezentacji bez właściwej zawartości. Jury w takich przypadkach wyjątkowo zwracało się do autorów prac o dostarczenie multimediów jeszcze raz. Zwracamy się ze szczególnym apelem do nauczycieli i opiekunów, by na przyszłość sprawdzali zawartość płyt oddawanych przez uczniów. Oprócz prac o charakterze multimedialnym, mieliśmy okazję oceniać tradycyjne albumy i plakaty, malunki w ołówku i akwareli, popiersia z masy solnej oraz nieliczne makiety.

Ze względu na wdrożenie reformy oświaty w bieżącym roku zmianie uległ podział uczniów na kategorie wiekowe. Kategoria I obejmuje uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej, kategoria II obejmuje uczniów klasy VII szkoły podstawowej oraz klasy II i III gimnazjum, a kategoria III jest przewidziana dla uczniów szkół średnich. W wyniku obrad Jury postanowiło przyznać w kategorii I Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza dla 3 osób, w kategorii II dla 3 osób i w kat. III również dla 3 osób. Nagrody Starosty Kaliskiego powędrują w kat. I dla 1 osoby, w kat. II dla 3 osób i w kat. III dla 3 osób. Wyjątkowo w tym roku Jury zdecydowało o przyznaniu Nagród Specjalnych dla najlepszych prac wykonanych w odniesieniu do każdego z 5 tematów. Przyznaliśmy także Nagrody Główne sponsorowane przez instytucje związane z działalnością naukową i kulturalną - 3 w kat. I dla 9 osób, 3 w kat. II dla 7 osób, 2 w kat. III dla 6 osób. Przyznano także łącznie 6 wyróżnień dla 14 osób.

Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w kategorii I otrzymali: Zofia Nowacka, Igor Koper i Jeremiasz Przybył ze Szkoły Podstawowej Nr 21 w Kaliszu, opiekun: Grażyna Stępniewska, dyrektor szkoły: Jacek Konopczyński. Nagrodę wręczył Wiceprezydent Miasta Kalisza Tomasz Rogoziński. Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w kategorii II otrzymali: Kamila Cuper, Monika Jaskuła i Michał Mielczarek z Zespołu Szkół w Brzezinach, opiekun: Alicja Krajewska, dyrektor szkoły: Maria Więcław. Nagrodę wręczył Wiceprezydent Miasta Kalisza Tomasz Rogoziński. Uczniowie otrzymali także Nagrodę Specjalną za najlepszą pracę dotyczącą Żołnierzy Wyklętych. Nagrodę ufundowaną przez Archiwum Państwowe w Kaliszu wręczyła dyrektor APK dr Grażyna Schlender.

Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w kategorii III otrzymali: Karolina Bartoszczyk, Wiktoria Szulc i Filip Przybył z III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Lech Moryksiewicz, dyrektor szkoły: Anna Narewska. Nagrodę wręczył Wiceprezydent Miasta Kalisza Tomasz Rogoziński. Uczniowie otrzymali także Nagrodę Specjalną za wykonanie najlepszej pracy na temat odzyskania niepodległości w Kaliszu. Nagrodę ufundowaną przez Książnicę Pedagogiczną wręczyła dyrektor Książnicy Pedagogicznej Justyna Biegańska.

Nagrodę Starosty Kaliskiego w kategorii I otrzymał Wojciech Kucharczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu, opiekun: Grażyna Baranowska-Zelent, dyrektor: Kinga Pisula. Nagrodę wręczyła kierownik Biura Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Kaliszu Jolanta Golicka. Nagrodę Starosty Kaliskiego w kategorii II otrzymały: Wiktoria Borowiak, Martyna Lejman i Aleksandra Stępień z Zespołu Szkół w Brzezinach, opiekun: Alicja Krajewska, dyrektor szkoły: Maria Więcław. Nagrodę wręczyła kierownik Biura Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Kaliszu Jolanta Golicka. Nagrodę Starosty Kaliskiego w kategorii III otrzymały: Paulina Pabian, Natalia Płuciennik i Weronika Przybył z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły: Magdalena Mocna. Nagrodę wręczyła kierownik Biura Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Kaliszu Jolanta Golicka.

Nagrodę Główną Archiwum Państwowego w Kaliszu w kategorii I otrzymały: Amelia Bruś, Barbara Cierniak i Nadia Żaboklicka z Prywatnej Szkoły Podstawowej "Jagiellończyk" w Kaliszu, opiekun: Jakub Marciniak, dyrektor ds. pedagogicznych szkoły: Weronika Biała. Nagrodę wręczyła dyrektor APK dr Grażyna Schlender. Nagrodę Główną Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu w kategorii I otrzymały Laura Kosmowska, Zuzanna Walczak i Karolina Sałata ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu, opiekun: Agnieszka Fiechowska, dyrektor szkoły: Beata Zalewska. Nagrodę w imieniu sponsora wręczyła Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu Grażyna Dziedziak. Nagrodę Główną Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów w kategorii I otrzymały: Sandra Pietrzak, Oliwia Morawska, Anita Kuniczek ze Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kaliszu, opiekun: Ewa Bezener, dyrektor szkoły: Agnieszka Wańka. Nagrodę wręczyła prelegentka Aneta Kolańczyk. Nagrodę Główną Stowarzyszenia im. H. Sutarzewicz w Kaliszu w kategorii II otrzymał Tymoteusz Kupczyński ze Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kaliszu, opiekun: Katarzyna Marciniak, dyrektor szkoły: Agnieszka Wańka. Nagrodę wręczyła prezes Elżbieta Stadtmüller. Uczeń otrzymał także Nagrodę Specjalną za wykonanie najlepszej pracy na temat wydarzeń marca 1968 r. Nagrodę ufundowaną przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk wręczył skarbnik Jadwiga Miluśka-Stasiak. Nagrodę Główną Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu w kategorii II otrzymały: Julia Gaczyńska, Maria Jakubek, Kamila Strzałka ze Szkoły Podstawowej w Rajsku, opiekun: Małgorzata Burdelak, dyrektor szkoły: Honorata Wolniaczyk. Nagrodę wręczył dyrektor Justyna Biegańska. Uczennice otrzymały także Nagrodę Specjalną za wykonanie najlepszej pracy na temat Kaliskich Towarzystw Muzycznych. Nagrodę ufundowaną przez Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu wręczyła Naczelnik Grażyna Dziedziak. Nagrodę Główną Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w kategorii II otrzymali: Julia Sotek, Oliwia Kelner, Kacper Górski ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu, opiekun: Agnieszka Fiechowska, dyrektor szkoły: Beata Zalewska. Nagrodę wręczył skarbnik Jadwiga Miluśka-Stasiak. Nagrodę Główną Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu w kategorii III otrzymali: Filip Kowalski, Julia Sobczak i Wiktoria Wróbel z I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Remigiusz Przybył, dyrektor szkoły: Urszula Janczar. Nagrodę wręczył prezes PTH Oddział w Kaliszu Anna Narewska. Nagrodę Główną Dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu w kategorii III otrzymały Justyna Surma, Klaudia Broll i Sara Michalak z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły: Magdalena Mocna. Nagrodę w imieniu sponsora wręczył dyrektor APK dr Grażyna Schlender.

Wyróżnienie w kategorii I otrzymali: Aleksandra Szewczyk, Kacper Bieniaszczyk, Krzysztof Andrzejak ze Szkoły Podstawowej w Rajsku, opiekun: Bernadetta Blek, dyrektor szkoły: Honorata Wolniaczyk. Wyróżnienie ufundował Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Uczniowie otrzymują także Nagrodę Specjalną za najlepszą pracę dotyczącą Adama Asnyka. Nagrodę ufundowało Archiwum Państwowe w Kaliszu. Wyróżnienie w kategorii I otrzymały: Aleksandra Wawrzyniak i Zofia Czelusta ze Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu, opiekun: Joanna Musiał-Gałdusińska, dyrektor szkoły: Dagmara Zimoch. Wyróżnienie ufundował Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Wyróżnienie w kategorii I otrzymały: Kamila Bąk, Patrycja Bąk, Zofia Wypych ze Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu, opiekun: Grażyna Baranowska-Zelent, dyrektor szkoły: Kinga Pisula. Wyróżnienie ufundowało Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wyróżnienie w kategorii II otrzymały: Adrianna Kasprzycka i Agnieszka Antczak ze Szkoły Podstawowej w Rajsku, opiekun: Małgorzata Burdelak, dyrektor szkoły: Honorata Wolniaczyk. Wyróżnienie ufundowało Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej. Wyróżnienie w kategorii III otrzymuje: Zuzanna Wypych z I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Remigiusz Przybył, dyrektor szkoły: Urszula Janczar. Wyróżnienie ufundowała Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu. Wyróżnienie w kategorii III otrzymały: Aleksandra Grzelak, Natalia Jakubek i Natalia Zawołowicz z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły: Magdalena Mocna. Wyróżnienie ufundowało Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu wraz z opiekunami i dyrektorami szkół otrzymali z rąk dyrektora APK pamiątkowe podziękowania. Na zakończenie uroczystości dyrektor APK nadmieniła, że w przyszłym roku konkurs będzie obchodzić 25-lecie istnienia i z tej okazji na pewno przygotujemy specjalną edycję. Tradycyjnie już w okresie wakacyjnym na stronie internetowej APK pojawi się wystawa on-line prezentująca wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe.