Spotkanie z darczyńcami

We wtorek, 10 marca 2020 r., Archiwum Państwowe w Kaliszu miało zaszczyt kolejny raz gościć swoich darczyńców, którzy bezinteresownie przekazali różnego rodzaju archiwalia, w tym nierzadko pamiątki rodzinne. Na spotkaniu, które już na stałe wpisało się do Marcowego Maratonu Archiwalnego, obecni byli: Zdzisława Flisińska, Józef Kaczkowski, Jan Mak, Julia Marciniak, Stanisław Perliński, Wojciech Pilarski, Mateusz Przyjazny, Elżbieta Siarkiewicz, Elżbieta Stadtmüller, Mieczysław Walczykiewicz, Mieczysław Wiśniewski oraz Mirosław Żarnowski. Gospodarzami spotkania byli: dyrektor dr Grażyna Schlender oraz kierownik Oddziału I Gromadzenia i Ewidencji Materiałów Archiwalnych Grzegorz Waliś.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor Archiwum, która powitała gości i serdecznie podziękowała im za dotychczasowa współpracę. Następnie scharakteryzowała ubiegłoroczne dary, przekazane przez: Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Kaliszu, Bożenę Pietniunas, Mariusza Marciniaka, Mieczysława Walczkiewicza i Mieczysława Woźniaka. Jako skromny dowód wdzięczności darczyńcy otrzymali dyplomy oraz jedno z wydawnictw placówki.

Stało się już tradycją, że takie spotkania są okazją do przekazania kolejnych materiałów. Było tak i tym razem. Zdzisława Flisińska z Chocza przekazała akta Szkoły Elementarnej w Choczu z lat 1809-1866. Dokumenty zostały przekazane już wcześniej, ale najpierw zostały poddane konserwacji i zdigitalizowane. Trzy poszyty zawierają opisy szkoły, korespondencję w sprawie uposażenia placówki i nauczycieli, wykazy uczniów wraz z podaniem ich postępów w nauce, przepisy dotyczące szkół elementarnych. Z kolei Józef Kaczkowski z Kalisza ofiarował akta dozoru kościelnego parafii rzymskokatolickiej w Tłokini z lat 1829-1847. Znaleźć w nich można informacje na temat funduszu pokładnego parafii (tj. opłaty od pochówków), remontu kościoła oraz budowy ogrodzenia wokół cmentarza. Obie te osoby już wcześniej przekazywały archiwalia do kaliskiego Archiwum, podobnie jak dwie następne. Józef Mak z Kalisza przekazał kolejne protokoły zebrań Podstawowej Organizacji Partyjnej w Wojewódzkim Zarządzie Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Kaliszu tym razem z lat 1977-1979, a Mateusz Przyjazny z Opatówka ocalałe fragmenty archiwum Dóbr Opatówek z lat 1869-1924 r. Składają się na nie m.in. umowy dzierżawne i handlowe (m.in. na dostarczenie buraków do cukrowni Zbiersk), rozliczenia finansowe właścicieli dóbr (Radoszewskich, senatora Fundukleja, rodziny Schlösserów), sprawy sporne z mieszkańcami Opatówka i wsi Zawodzie, ale także sprawy dotyczące przędzalni bawełny w Ozorkowie, której właścicielami byli Schlösserowie.

Na zakończenie kierownik Oddziału I zaapelował do obecnych o przekazanie, a także o rozpropagowanie wśród znajomych i krewnych apelu Archiwum o przekazywanie lub użyczenie archiwaliów związanych z rocznicą powstania "Solidarności", obchodami lokalnego Roku Fibigerów oraz ogólnopolskiego Roku Pielęgniarki i Położnej. Zostaną one wykorzystane w publikacjach i wystawach, które Archiwum planuje zorganizować z ich okazji.

Spotkanie miało kameralny charakter przy kawie i ciastkach, a zakończono je wspólnym zdjęciem.