Zebranie sprawozdawcze z działalności Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów

1 lutego 2024 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu odbyło się zebranie sprawozdawcze Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów z działalności w 2023 r. Wzięło w nim udział 13 członków stowarzyszenia.

Przybyłych gości przywitała dyrektor APK dr Grażyna Schlender wespół z prezesem KTPA Mariuszem Kurzajczykiem zaznajamiając ich z proponowanym programem zebrania. Przewodniczącą zebrania, w trakcie głosowania, wybrano dr Grażynę Schlender. Protokolantem została dr Anna Bestian-Zając. W skład komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków weszli natomiast Grzegorz Waliś i Tomasz Dalinkiewicz.

Prezes KTPA Mariusz Kurzajczyk przedstawił dokonania stowarzyszenia w minionym roku kalendarzowym, te są imponujące. Zarząd obradował czterokrotnie.

Owocem tych obrad było m. in. włączenie się KTPA w organizację XII Marcowego Maratonu Archiwalnego, w ramach którego: odbyły się kaliskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod gmachem kaliskiego więzienia, wysłuchano prelekcji Jerzego Wojtczaka pt. "Straż pożarna w dziejach Kotowiecka", zapromowano publikację Archiwum pt. "Maria Konopnicka w oczach badaczy i w źródłach archiwalnych", przeprowadzono szkolenie kancelaryjno-archiwalne, a dr Grażyna Schlender wystąpiła z wykładem pt. "Aleksandra Piłsudska - patriotka, bojowniczka o niepodległą Polskę".

KTPA włączyło się w przygotowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów. Z tej okazji uczniowie kaliskich szkół wysłuchali prelekcji na temat organizacji sieci archiwalnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, dyrektorzy i kierownicy bibliotek z terenu powiatu kaliskiego wzięli udział w szkoleniu kancelaryjno-archiwalnym, a wszyscy miłośnicy historii regionu wysłuchali prelekcji Mariusza Kurzajczyka pt. "Jak długo żyli i na co umierali nasi przodkowie 200 lat temu".

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Archiwaliów było sponsorem Nagrody Głównej dla laureatki konkursu "Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego". Nagrodę wręczył Mariusz Kurzajczyk w Sali recepcyjnej kaliskiego ratusza 15 czerwca 2023 r.

Członkowie KTPA na czele z prezesem wzięli także udział w odsłonięciu tablicy poświęconej lokalnym Żołnierzom Wyklętym na gmachu kaliskiego więzienia 12 października 2023 r.

Stowarzyszenie było jednym ze współorganizatorów obchodów 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Z tej okazji dr Grażyna Schlender wygłosiła wykład w auli Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu, skierowany głównie do młodzieży szkolnej. Głównym tematem wykładu był Karnawał "Solidarności" i przebieg stanu wojennego w Kaliszu.

Ostatnim przedsięwzięciem KTPA była współorganizacja wernisażu wystawy pt. "Bohaterowie Ziemi Kaliskiej w walce o niepodległość Polski" w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu 20 grudnia 2023 r.

W minionym roku KTPA zorganizowało łącznie aż 8 prelekcji tematycznych, co stanowi rekordowy wynik.

Następnie przewodniczący komisji rewizyjnej Świętosław Fortuna przedstawił członkom KTPA sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za 2023 r. oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Stwierdzono, że KTPA prowadzi rzetelną księgowość. Zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, bilans, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. Rachunek zysków i strat zamyka się zyskiem pochodzącym z działalności statutowej w kwocie 480 zł. Komisja rewizyjna stwierdziła, że zarząd KTPA prowadził w okresie sprawozdawczym aktywną działalność i realizował należycie cele statutowe. Komisja wniosła o udzielenie absolutorium wszystkim członkom zarządu stowarzyszenia.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję prosząc członków o zgłaszanie tematów prelekcji tematycznych na 2024 r. Świętosław Fortuna zaproponował wystąpienie na temat procesów członków "Solidarności", a Pan Jerzy Sówka przyznał, że chętnie podzieli się swoją wiedzą na temat pieniądza zastępczego na terenie Wielkopolski Południowej w latach 1914-1924.

Najważniejszym momentem zebrania było przeprowadzenie głosowań w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu, sprawozdania finansowego i sprawozdania komisji rewizyjnej. Uchwały w niniejszych sprawach podjęto jednogłośnie.

Zwieńczeniem części oficjalnej zebrania była prelekcja Mariusza Kurzajczyka pt. "Kaliski sport w czasie Wielkiej Wojny". Sylwetkę prelegenta przedstawiła dr Grażyna Schlender. Mariusz Kurzajczyk urodził się w 1965 r., jest mieszkańcem Kościelnej Wsi, absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu oraz historii na UAM w Poznaniu. Od 1991 r. pracuje jako dziennikarz, ósmy rok kieruje redakcją "Ziemi Kaliskiej". Pasjonuje się historią sportu, biega - zbliża się do liczby 250 zaliczonych maratonów. W toku swego wystąpienia omówił najważniejsze momenty z historii Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego, Towarzystwa Sportowego oraz Żydowskiego Towarzystwa Gimnastyczno-Sportowego. To ostatnie rozpoczęło działalność w 1913 r. i skupiało ok. 600 członków. W 1916 r. zorganizowało pierwszy pokaz gimnastyczny na ul. Majkowskiej. Towarzystwo Sportowe miało charakter elitarny. Działało od 1915 r. Należeli do niego m. in. Leon Dziewulski, Stanisław Bulewski. Zajmowali się m. in. organizacją pieszych marszów na trasie Kalisz-Opatówek. Nie uzyskało od Konrada Hahna zgody na rozpoczęcie działania w sposób oficjalny, a po 1918 r. nie zostało reaktywowane w nowych realiach politycznych. Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie działalność rozpoczęło w 1917 r., natomiast pierwsze źródła na ten temat pochodzą z maja 1918 r. W czerwcu 1918 r. na jego czele stanął Józef Radwan. Wystąpienie zostało okraszone pokazem trzech starych fotografii: pokazu gimnastycznego żydowskich sportowców, członków KTW z Józefem Radwanem i zawodników drużyny piłkarskiej gimnazjum im. A. Asnyka z 20 maja 1917 r.

Ostatnim elementem spotkania było nakreślenie przez dyrektor APK planów popularyzatorskich Archiwum na rok 2024 r. Prezes KTPA zapewnił, że w zakresie ich realizacji Archiwum może liczyć na wsparcie stowarzyszenia.