"Dzieje rodziny Werbińskich - w służbie Polsce i społeczeństwu"

Wystawa on-line prezentująca spuściznę Kazimierza Werbińskiego

"Przeszłość istnieje i jest zawsze żywa, mimo że mówimy, że przeszłość to wszystko, co już minęło. Ma ona olbrzymi wpływ na kształtowanie osobowości pokoleń obecnie żyjących. Nie można sobie wyobrazić współczesnych rodzin, wspólnot i poszczególnych ludzi bez tych, którzy żyli przed nami, którzy pracowali, budowali, tworzyli materialne i duchowe podstawy swego bytu i bytu współczesnych. Bez nich nie byłoby nas." Tymi słowy Kazimierz Werbiński, wieloletni dyrektor Liceum Medycznego w Kaliszu, rozpoczyna kronikę swojej rodziny spisaną około 1989 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi materiałami przekazanymi w lipcu tego roku przez Pana Andrzeja Werbińskiego (syna Kazimierza) do naszego zasobu. Przekazane archiwalia przeszły zabiegi konserwatorskie. Zostały opisane, zinwentaryzowane, nadano im sygnatury, spakowano w kartony bezkwasowe. Od chwili przekazania tworzą narodowy zasób archiwalny i będą przechowywane wieczyście.

Archiwalia tworzą zespół zatytułowany Spuścizna Kazimierza Werbińskiego z Kalisza i zawierają dokumenty związane z historią rodziny Werbińskich oraz Liceum Pielęgniarstwa w Kaliszu. Zespół liczy 21 jednostek archiwalnych, z którymi można zapoznać się na poniższych skanach. Ze względu, że niektóre dokumenty liczą po kilkadziesiąt stron prezentujemy wybór najciekawszych z nich. Natomiast osoby zainteresowane historią Liceum Medycznego w Kaliszu zapraszamy do czytelni w naszej placówce, gdzie można obejrzeć całość przekazanych materiałów.


Spuścizna Kazimierza Werbińskiego z Kalisza

Sygn. 1 Ilustrowana kronika rodziny Werbińskich autorstwa Kazimierza Werbińskiego, ok. 1989 r.

Kronika spisana około 1989 roku zawiera historię rodziny Werbińskich. Liczy 35 stron rękopisu oraz kilkadziesiąt stron unikatowych zdjęć rodzinnych oraz fotografii Stawiszyna wykonanych w przedziale czasu od dwudziestolecia międzywojennego aż po 1972 rok. Na skanach początkowe strony Kroniki i fotografie członków rodu Werbińskich.

Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich

Sygn. 2 Świadectwo dojrzałości Kazimierza Werbińskiego, 1934 r.

Kazimierz Werbiński pobierał nauki w Prywatnym Gimnazjum Męskim im. Stanisława Kostki przy Seminarium Diecezjalnym w Płocku.

Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich

Sygn. 3 Książeczka legitymacyjna Uniwersytetu Poznańskiego Kazimierza Werbińskiego. Lata 1935-1937.

Fragment książeczki legitymacyjnej Uniwersytetu Poznańskiego, odpowiednik dzisiejszego indexu. W książeczce można znaleźć wykaz przedmiotów oraz nazwiska wykładowców, którzy prowadzili poszczególne zajęcia wraz z poświadczeniem kwestora o dokonanym wpisie i opłatach.

Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich

Sygn. 4 Świadectwo złożenia egzaminu z gramatyki opisowej współczesnej polszczyzny na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego przez Kazimierza Werbińskiego, 1936 r.

Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich

Sygn. 5 Dyplom magistra filozofii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Poznańskiego dla Kazimierza Werbińskiego, 1947 r.

Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich

Sygn. 6 Kazimierz Werbiński, "Początki stałej sceny w Poznaniu", 1947 r.

Prezentujemy wstęp do pracy magisterskiej napisanej i obronionej przez K. Werbińskiego w 1947 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego. Praca liczy 90 stron i poświęcona została pierwszym latom działalności Polskiego Teatru w Poznaniu.

Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich

Sygn. 7 Karta Pracy (Arbeitskarte) Kazimierza Werbińskiego, 1944 r.

Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich

Sygn. 8 Świadectwo moralności dla Kazimierza Werbińskiego wydane przez Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Zbiersku, 1945 r.

Dzieje rodziny Werbińskich

Sygn. 9 Dokumenty związane z pracą pedagogiczną w Liceum i Gimnazjum we Wschowie, lata 1946-1949.

Prezentujemy kilka dokumentów związanych z pracą Kazimierza Werbińskiego w Liceum i Gimnazjum we Wschowie. Jednostka zawiera m.in. umowę o pracę, pisma związane z przyznaniem nagród, kwestionariusz osobowy, deklarację wierności, że w okresie okupacji K. Werbiński nie działał na szkodę narodu polskiego, akt urodzenia, korespondencję z Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego.

Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich

Sygn. 10 Legitymacja służbowa Kazimierza Werbińskiego, wydana przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego, lata 1947-1949.

Dzieje rodziny Werbińskich

Sygn. 11 Zezwolenie Kazimierza Werbińskiego na wywóz ze Wschody do Kościana mienia poniemieckiego, 1949 r.

Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich

Sygn. 12 Kronika Gimnazjum i Liceum we Wschowie, lata 1945-1950

Skany prezentują początkowe strony Kroniki Liceum i Gimnazjum we Wschowie. Kronika obejmuje lata 1945-1950, zawiera spis nauczycieli, uczniów, abiturientów oraz wykaz najważniejszych wydarzeń szkolnych. Kronika liczy 34 strony.

Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich

Sygn. 13 Jednodniówka Gimnazjum i Liceum we Wschowie wydana z okazji 60-lecia szkoły (1945-2005), 2005 r.

Pismo wydane z okazji jubileuszu szkoły oraz zjazdu absolwentów w 2005 roku. Na załączonym skanie pierwsza strona "jednodniówki". W jubileuszowym wydawnictwie można odnaleźć kalendarium szkoły, wspomnienia, biogramy znanych absolwentów szkoły, zdjęcia wydarzeń szkolnych.

Dzieje rodziny Werbińskich

Sygn. 14 Kazimierz Werbiński, "Szkic historii Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Neuro-Psychiatrycznego w Kościanie. Lata 1954-1960", 1982 r.

Maszynopis liczący 14 stron zawiera opis działalności Szkoły Pielęgniarstwa Neuro-Psychiatrycznego w Kościanie oraz zdjęcia uczniów i pracowników placówki. W "Szkicu" odnaleźć można szczegółowy inwentarz uposażenia szkoły, nazwiska nauczycieli oraz wspomnienia z zajęci szkolnych pozaszkolnych.

Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich

Sygn. 15 Dokumenty związane z pracą pedagogiczną w Liceum Medycznym w Kaliszu, lata 1960-1976.

Teczka zawiera dokumenty Kazimierza Werbińskiego związane z pracą w Liceum Medycznym w Kaliszu. Jednostka zawiera m.in. dokument powołania K. Werbińskiego na stanowisko dyrektora, przydział na mieszkanie służbowe, umowy najmu mieszkania wraz z rozliczeniami kosztów utrzymania, zbiorową przepustkę turystyczną, dokument przejścia na emeryturę, protokoły zdawczo-odbiorcze. Na skanach można zobaczyć dokument powołania na stanowisko dyrektora w Państwowym 4-letnim Liceum Pielęgniarstwa w Kaliszu oraz przejścia na emeryturę.

Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich

Sygn. 16 Legitymacja ubezpieczeniowa Kazimierza Werbińskiego. Lata 1959-1975.

Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich

Sygn. 17 Ilustrowana kronika Liceum Medycznego w Kaliszu pt. "Wspólne lata 1960-1976", 1976 r.

Uczennice Liceum Medycznego w prezencie pożegnalnym dla dyrektora Werbińskiego wykonały 53 stronicową kronikę zawierającą wspomnienia oraz liczne zdjęcia z szesnastu lat pracy. Kronika została wręczona w 1976 roku, kiedy Kazimierz Werbiński przechodził na emeryturę. Na skanach prezentujemy kilka wybranych stron z kroniki.

Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich

Sygn. 18 Ilustrowana kronika Liceum Medycznego w Kaliszu autorstwa Kazimierza Werbińskiego z lat 1960-1976, 1982 r.

Kazimierz Werbiński miał zamiłowanie do pisania wspomnień. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych placówek, w których pracował, tak również dla Liceum Pielęgniarstwa w Kaliszu spisał obszerną i szczegółową kronikę zawierającą historię z działalności szkoły, rozwój i przekształcenia placówki, szczegółowy wykaz sprzętów. W monografii można odnaleźć spis nauczycieli, relacje z wycieczek, zawodów szkolnych oraz liczne zdjęcia z szesnastu lat kierowania Liceum. Powyższa kronika to 101 stron historii szkoły z podziałem na poszczególne lata wzbogacona unikatowymi fotografiami.

Dzieje rodziny Werbińskich

Sygn. 19 Odciski pieczęci szkół pielęgniarskich w Kaliszu, lata 1960-1972.

Dzieje rodziny Werbińskich

Sygn. 20 Świadectwo ukończenia Siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Stawiszynie przez Stanisławę Grajnert, 1932 r.

Dzieje rodziny Werbińskich Dzieje rodziny Werbińskich

Sygn. 21 Poświęcenie 13 września 1981 r. sztandaru Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Fabryce Wyrobów Runowych "Runotex" w Kaliszu, 1981 r.

Dzieje rodziny Werbińskich