Tam się wyrabiają rzeczy niemożliwe..., czyli nierząd i prostytucja doby międzywojnia w świetle materiałów archiwalnych

Archiwum Państwowe w Kaliszu zaprasza do zapoznania się z wystawą on-line pt. "Tam się wyrabiają rzeczy niemożliwe..., czyli nierząd i prostytucja doby międzywojnia w świetle materiałów archiwalnych". Stanowi ona pokłosie IX Kaliskich Spotkań Archiwalnych, w trakcie których 29 listopada 2019 r. prelekcję wygłosiła starszy archiwista Anna Bestian-Zając.

Definicja prostytucji wywodzi się z języka łacińskie go - łac. prostitutio oznacza nierząd uprawiany w celu osiągnięcia zysku. Niektórzy badacze upatrują pochodzenia tego słowa od łac. prostare, co oznacza stać przed czymś, wystawiać się, ofiarować na sprzedaż. Podejście do prostytucji w wiekach minionych było uwarunkowane podejściem do seksu i pieniędzy. W kulturach traktujących seksualność jako naturalną sferę życia, prostytucja była zjawiskiem akceptowanym. Tam, gdzie seks stanowił temat tabu, wprowadzano surowe represje w stosunku do osób trudniących się nierządem. Niemniej jednak prostytucja występowała i występuje we wszystkich kulturach i dotyka wszystkich warstw społecznych. W Europie przez długi czas nie zwalczano tego procederu, lecz próbowano zapanować nam nim, by nie siać zgorszenia społecznego. Najwcześniejsze wzmianki o istnieniu zorganizowanych domów publicznych na ziemiach polskich pochodzą z XIV i XV w. Ponieważ źródła wskazują już wtedy na istnienie określonej struktury, nierząd jako taki musiał istnieć o wiele wcześniej.

W zasadzie do końca istnienia I Rzeczypospolitej państwo nie uregulowało prawnie zjawiska prostytucji. Obok oficjalnie działających domów publicznych, istniał nierząd praktykowany przez kobiety na własny rachunek lub w lokalach typu karczma, czy szynk. Władze poszczególnych miast podchodziły do problemu jako do zjawiska stanowiącego występek przeciwko dobrym obyczajom w przypadku działań kobiet na własną rękę. Oficjalne domy publiczne były akceptowane. Kobiet nie karano za sam fakt świadczenia płatnej miłości, karę nakładano w momencie, gdy ta nie była uczciwa w swojej profesji np. świadczyła usługi będąc chorą wenerycznie lub okradała klientów - zdarzało się, że wystawiano ją nago w klatce na widok publiczny.

Prostytucja weszła w krąg zainteresowania państwa w momencie wykształcenia się na przełomie XVIII i XIX w. nowoczesnej państwowej administracji, której zadaniem było m. in. kontrolowanie coraz większych obszarów życia prywatnego obywateli. W zaborze pruskim wszystkie prostytutki musiały być wpisane do specjalnych rejestrów, koszarowano je w domach publicznych - nie wolno im było szukać klientów w dowolnych częściach miasta. Prostytutki musiały zgłaszać policji każdy wyjazd z miasta i powrót do miejsca zamieszkania. Obowiązkowo musiały one opłacać składki na fundusz, z którego opłacano ewentualne koszty leczenia bądź deportacji. Przepisy określonych miejscowości precyzowały w jakich terminach prostytutki musiały poddawać się obowiązkowym badaniom. W zaborze rosyjskim na początku brakowało przepisów prawnych, według których prostytutki byłyby karane za swoją profesję. Kodeks karzący z 1818 r. nie wymieniał prostytucji jako przestępstwa. Karze podlegało tylko i wyłącznie uwodzenie do publicznego nierządu osoby niewinnej i to z powództwa opiekunów poszkodowanej. Z powodu braku dostatecznej kontroli szerzyły się choroby weneryczne, na czym szczególnie cierpiało wojsko stacjonujące w miastach. W Kaliszu w latach 20. XIX na pewno istniał dom publiczny. O badania prostytutek pod kątem chorób wenerycznych upominał się m. in. namiestnik Józef Zajączek. W czasie powstania listopadowego w województwie kaliskim Rada Obywatelska Kaliska apelowała do Komisji Województwa o badanie nierządnic, gdyż wielu powstańców choruje wenerycznie i jest w niezbyt dobrym stanie fizycznym. Rosjanie wzięli się ochoczo za uregulowanie spraw związanych z prostytucją na wzór pruski od lat 40. XIX w. Wedle zachowanych statystyk wiemy, że w guberni kaliskiej ogółem było 59 prostytutek, z czego w samym Kaliszu 44. Od 1843 r. prostytutki były skoszarowane w burdelach, które mogły być prowadzone tylko przez dojrzałe i stateczne kobiety o nieposzlakowanej opinii. Za każdą pracownicę należało odprowadzić składkę w wysokości 15 kopiejek - z tego funduszu pomagano tym, które chciały zmienić swoje życie i zająć się inną profesją. Zarejestrowane prostytutki musiały badać się raz na tydzień i posiadać książeczki lekarskie. Co ciekawe, powoływano się na wyższą konieczność istnienia omawianej profesji, gdyż dopuszczano w miastach, gdzie nie istniał burdel, możliwość świadczenia usług przez pojedyncze kobiety. We wszystkich miastach, w których przebywali samotni mężczyźni - żołnierze, czy studenci- domagano się utworzenia domu publicznego, negując w ogóle możliwość utrzymania przez nich wstrzemięźliwości seksualnej. Podobnie, dowódcy wojskowi domagali się ustanowienia w poszczególnych miastach komitetów lekarsko-policyjnych zajmujących się badaniem prostytutek. Taki apel w guberni kaliskiej wysunięto w 1876 r., gdy wielu żołnierzy zachorowało na kiłę. Władze rosyjskie wykorzystywały często prostytutki i alfonsów jako agentów i donosicieli, istniały także przepisy według których prostytutki miały obowiązek świadczyć swoje usługi bezpłatnie żołnierzom rosyjskim. Dlatego polska opinia publiczna krytykowała rosyjskie przepisy w dziedzinie nierządu. Kobiety traktowano przedmiotowo, a I wojna światowa spowodowała ogromny wzrost prostytutek na ziemiach polskich (głównie z powodu stacjonującego wojska).

19 lipca 1919 r. w Polsce zaczęła obowiązywać zasadnicza ustawa sanitarna - Dz. U. Nr 63 z 1919 r., poz. 371. Aktem wykonawczym do niej było rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 6 września 1922 r. o nadzorze nad nierządem. Na podstawie tychże przepisów zdelegalizowano domy publiczne i zobowiązano lokalne władze do powołania komisji sanitarno-obyczajowych składających się ze starosty, lekarza i przedstawicieli Policji Państwowej, samorządu terytorialnego i organizacji społecznych zajmujących się problematyką nierządu. Komisje stwierdzały, kto zawodowo uprawia prostytucję i orzekały o obowiązku poddania się badaniom lekarskim. Od 1926 r. polskie prostytutki działające legalnie musiały posiadać książeczki zdrowia, a od 1933 r. karty identyfikacyjne. Kobiety niezarejestrowane, działające nielegalnie na własną rękę podlegały pod odpowiedzialność karno-administracyjną. Wprowadzone regulacje prawne wielu uważało za błąd, ponieważ prostytucja wcześniej utrzymywana w ryzach rozlała się na całe miasta siejąc zgorszenie zwłaszcza tam, gdzie królował przemysł i prowadzono inwestycje budowlane. Kobiety, które przyłapano na świadczeniu usług nierządu bez rejestracji były kierowane do domów poprawczych, w których starano się nauczyć je innego zawodu. Były to jednak nieudane próby resocjalizacji ponieważ nie selekcjonowano kobiet, tylko młode dziewczyny przebywały w otoczeniu kobiet doszczętnie zepsutych. Poza tym panowało ogromne bezrobocie i bezdomność. Co ciekawe, polski kodeks karny z 1932 r. nie sankcjonował prostytucji heteroseksualnej. Była ona dozwolona o ile nie dochodziło do niej w miejscu publicznym lub w obecności osoby małoletniej do lat 15. Do kryminału można było natomiast trafić za uprawianie nierządu z osobą tej samej płci z chęci zysku.

Autor wystawy: Anna Bestian-Zając

W Europie od końca XIX w. popularna była teza kryminologa włoskiego Cesarego Lombroso według której istniały cechy antropomorficzne przypisane tzw. "urodzonym prostytutkom". Należały do nich m. in.: asymetryczne rysy twarzy, duża, silna szczęka, krzywy nos, mała pojemność czaszki, bujne owłosienie, asymetryczne brwi, ostre spojrzenie. Od początku XX w. prostytutki kategoryzowano i klasyfikowano, pozbawiając je niejako człowieczeństwa. Widziano w nich głównie zagrożenie epidemiologiczne. W zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu również można spotkać się z przykładami fotografii, służących niejako "katalogowaniu" kobiet trudniących się nierządem.
APK, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 71
Anonimowe doniesienie do lekarza powiatowego z 1915 r. o prostytuowaniu się kobiety chorej wenerycznie.
APK, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 71, s. 71-72.
Zaświadczenia lekarskie wystawione dla kobiet trudniących się nierządem w 1916 r.
APK, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 71, s. 20, 26
Pismo Naczelnika Powiatu Kaliskiego z 1917 r. do Głównego magazynu sanitarnego w Warszawie w sprawie dostarczenia do miast, w których stacjonują żołnierze, Salversanu - środka leczniczego stosowanego w leczeniu chorób wenerycznych.
APK, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 71, s. 42
System walki z nierządem w okresie międzywojennym w Polsce był systemem reglamentacyjnym. Do walki z prostytucją zobowiązano organy samorządowe, w tym działające przy nich komisje sanitarno-obyczajowe. 19 lipca 1919 r. w Polsce zaczęła obowiązywać zasadnicza ustawa sanitarna - Dz. U. Nr 63 z 1919 r., poz. 371
Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 6 września 1922 r. o nadzorze nad nierządem. Dz.U. 1922 nr 78 poz. 715
Przepisy policyjne o nadzorze nad prostytucją, publicznym porządku oraz przyzwoitości w mieście Kępnie. Obowiązujące prawo było na tyle restrykcyjne, że praktycznie wykluczało prostytutki z normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego, unikały one figurowania w oficjalnych rejestrach.
APK, Akta miasta Kępna, sygn. 618, k. 7-8
Problemy z nierządem występowały na ogół w większych miejscowościach - kobiety świadczące usługi seksualne wyjeżdżały w celu zarobkowych do innych miast. Statystyki w mniejszych miejscowościach często były puste...
APK, Starostwo Powiatowe w Koźminie, sygn. 258, k. 28; APK, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 195, k. 62
Protokoły z posiedzenia Komisji Sanitarno-Obyczajowej w Kaliszu z dnia 14 września 1923 r. Komisja Sanitarno-Obyczajowa miała prawo uznać na podstawie śledztwa policyjnego kobietę za prostytutkę i nakazać jej stosowanie się do obowiązujących tę grupę zawodową przepisów.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 318, k. 5, dalej nlb
Ta sama komisja musiała wyrazić zgodę na wyłączenie kobiety z grona prostytutek. APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 318, k. 3
Sprawozdanie z walki z chorobami wenerycznymi na terenie powiatu krotoszyńskiego w 1924 r.
APK, Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, sygn. 183, k. 2
Sprawozdanie z walki z chorobami wenerycznymi w Szpitalu św. Trójcy w Kaliszu w latach 1933-1934.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 323, k. 23
Sprawozdanie z ujawnienia potajemnych domów schadzek na terenie Krotoszyna w latach 1923-1925.
APK, Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, sygn. 182, k. 15
Statystyka obrazująca liczbę zachorowań na choroby weneryczne pośród legalnych prostytutek oraz kobiet uprawiających nierząd nielegalnie na terenie Krotoszyna w latach 1923-1925.
APK, Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, sygn. 182, k. 15
Prostytutki "nielegalne" często zmieniały miejsce zamieszkania by uniknąć rejestracji i odpowiedzialności za swoje przewinienia.
APK, Akta miasta Kępna, sygn. 619, k. 12
W samym powiecie kaliskim w 1932 r. było oficjalnie zarejestrowanych 60 prostytutek. W przeciągu jednego roku leczeniu poddano jednak 210 kobiet uprawiających nierząd.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 322, k. 10
Policja miała obowiązek ścigania nie tylko prostytutek, ale także osób żyjących w tzw. "dzikich małżeństwach". Groziła za to grzywna 1000 mk lub 2 dni aresztu.
APK, Akta miasta Pleszewa, sygn. 1468, k. 22
Zdarzało się, że kobiety poddawane leczeniu chorób wenerycznych uciekały ze szpitala a władze miały problem z ustaleniem miejsca ich pobytu.
APK, Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, sygn. 184, k. 143
Korzystanie z usług nierejestrowanych prostytutek nie kończyło się na ogół dobrze dla mężczyzn (zwłaszcza żonatych). Groziła im choroba lub...
APK, Akta miasta Kępna, sygn. 339, k. 107
... zatrzymanie przez policję. Treść raportu policyjnego z zatrzymania podejrzanego:
Podczas patrolu nocnego napotkano w ul. Garncarskiej Wojciecha Ch., który był w podpitem stanie i wszedł do posiadłości p. O. z drabiną, za pomocą której się chciał dostać do pomieszkania, w którem przebywała prostytutka Franciszka W. Zatrzymany w zabawny sposób tłumaczył fakt wchodzenia do mieszkania prostytutki po drabinie: Przyszedł do mnie szofer I. i mówi, że ma pannę, abym z nim szedł. Poszliśmy do O., gdzie owa panna spała, wszystko było pozamykane, przyszliśmy pod okno, ja stanąłem przy ścianie I. wszedł mi na ramieniu i zapukał do okna, gdzie mu owa panna otwarła i wszedł do niej. Ja pozostałem na dole i wten mówi do mnie I. że mam iść do domu. Ja się rozgniewałem ponieważ jestem kawalera I. żonaty i ma spać z panną. Poszedłem po drabinę do domu i chciałem się za pomocą niej dostać do owej panny, na to przyszła policja.
APK, Akta miasta Pleszewa, sygn. 1468, k. 60, 61v.
Zeznania kobiety z Kępna trudniącej się nierządem w 1926 r. Oskarżona utrzymywała, że nie chce żadnych pieniędzy w zamian za usługę, a jak ktoś jej zapłaci sam z siebie, to chętnie przyjmie darowiznę.
APK, Akta miasta Kępna, sygn. 339, k. 79
Wolontariuszek chętnych do świadczenia usług seksualnych było więcej... Jedna z oskarżonych kobiet zeznała: Przed jeden i pół rokiem zapoznałam K. Stanisławę z Krotoszyna i od tego czasu żyję z nią w przyjaźni. W marcu tego roku przyjechałam do niej w odwiedziny i bawiłam u niej przez 5 tygodni. Następnie przybyłam we wrześniu i bawiłam 3 tygodnie, poczem wyjechałam do rodziców a po 7 dniach wróciłam.
W Krotoszynie przebywam bezinteresownie. Przyznaję się, że w czasie mego pobytu miałam stosunek płciowy z D. i jeszcze z innymi mężczyznami, od których za stosunek płciowy nie żądałam zapłaty, tylko ci panowie w towarzystwie mnie gościli. Stosunek płciowy miałam tylko z własnego popędu, gdyż natura moja tego wymaga.

APK, APK, Akta miasta Kępna, sygn. 339, k. 160

Lista określeń znalezionych w aktach nawiązujących do nierządu i prostytucji:
Uprawiać rajfurstwo
Współżyć w dzikiem małżeństwie
Współżyć w nieślubnym małżeństwie
Współżyć nieślubnie
Urządzać hałasy i orgie
Żyć w stosunku niemoralnym
Nieprzyzwoite rzeczy wyrabiać
Urządzać różne indywidua w mieszkaniu
Prowadzić się niemoralnie
Mieszkanie stało się pastwą niemoralności
Po nocy dokazywać
Być osobą lekkiego prowadzenia
Być pierwszorzędną k.... w Pleszewie