Listopadowe dni

Fotografia Sztabu Straży Obywatelskiej, 1918 r.
APK, Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 115.


Fotografia członków Straży Obywatelskiej, 1918 r.
APK, Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 14.


Upoważnienie Komisji do przejęcia majątku skarbowego od władz niemieckich z dnia 13 listopada 1918 r., wystawione na nazwisko Jakuba Brokmana. Na jego podstawie okaziciel mógł przejmować za pokwitowaniem wszelkie obiekty w posiadanie w imieniu ww. komisji.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 2, s. 62.


Odezwa Komisarza Powiatu Kalisko-Tureckiego Józefa Zycha do obywateli z dnia 15 listopada 1918 r. mająca na celu uspokojenie miejscowej ludności, przekonanie jej do współpracy celem budowania dobrobytu państwowego i zapewnienie o ciągłości aprowizacji miasta w najważniejsze artykuły.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 53, s. 4.


Ogłoszenie Komisarza Rządu Polskiego Powiatu Kalisko-Tureckiego z 18 listopada 1918 r. odnośnie przekształceń składu osobowego byłego niemieckiego urzędu powiatowego
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 53, s. 5, 6.


Regulamin dla Straży Obywatelskiej bezpieczeństwa i porządku miasta Kalisza z 27 listopada 1918 r. Członkiem Straży Obywatelskiej mógł być każdy obywatel miasta Kalisza uznający się za Polaka, niezależnie od tego z jakiego stanu pochodził.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 53, s. 15, 16.


Korespondencja Sztabu Wojskowego Ziemi Kaliskiej z Niemiecką Radą Żołnierską w Szczypiornie prowadzone od 19 do 20 listopada 1918 r. odnośnie opuszczenia przez Niemców terenu obozu w Szczypiornie. Niemcy odmawiali wyjazdu, dążąc do częściowego wywiezienia magazynów wojskowych. Ostatecznie jednak po skierowaniu do Szczypiorna silniejszych oddziałów, Polacy zmusili ich do opuszczenia naszego kraju.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 2, s. 44, 45, 47.


Prośba obywatela Niemiec z 30 listopada 1918 r. o pozwolenie na wywóz mebli za granicę z młyna Reicha i Chmielnickiego w Kaliszu. Nadawca był zarządcą w ww. młynie, który na skutek zmian politycznych w listopadzie 1918 r., postanowił powrócić do Niemiec.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn.. 2, s. 4, 5.l