Danuta Wańka

Dr nauk humanistycznych, bibliotekarka, wykładowca akademicki, członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, wieloletni sekretarz tegoż Towarzystwa, urodzona w 1958 roku. Była przyjacielem i częstym gościem Archiwum Państwowego w Kaliszu, uczestniczyła w wielu wystawach organizowanych przez archiwum, Współpracowała od 1994 roku przy organizacji corocznego Konkursu wiedzy o Kaliszu i regionie kaliskim. Konkurs ten przez pierwsze 13 lat organizowany był przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Kaliszu,, późniejszą Miejską Bibliotekę Publiczną, a od 2008 roku organizuje go Archiwum Państwowe w Kaliszu. Konkurs od 2011 roku nosi nazwę Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego. Danuta Wańka wielokrotnie czynnie uczestniczyła (jako przewodnicząca, sekretarz, członek jury) w uroczystości podsumowania konkursuAd fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego, która corocznie odbywa się w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza. Gościła też na otwarciu wielu wystaw organizowanych przez kaliskie archiwum, Sport kaliski w latach 1920-2007 (listopad 2007), Dokumenty mówią (marzec 2009), promocja projektu Digitalizacja archiwaliów Kalisza okresu staropolskiego (grudzień 2010).

Zmarła 28 grudnia 2015 roku.


Danuta Wańka podczas wystawy pt. Sport kaliski w latach 1920-2007. Stoi pierwsza od lewej, przy niej wiceprezydent Miasta Kalisza Tadeusz Krawczykowski, żona słynnego piłkarza Józefa Goli i jego syn Józef Gola (junior), Dariusz Górski - syn trenera Kazimierza Górskiego. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 27 listopada 2007 r.
Danuta Wańka obdarowana kwiatami przez Józefa Golę (juniora) podczas wystawy pt. Sport kaliski w latach 1920-2007, po lewej jej stronie wiceprezydent Miasta Kalisza Tadeusz Krawczykowski. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 27 listopada 2007 r.
Danuta Wańka wręcza nagrodę na podsumowaniu 26. edycji konkursu Wiedzy o Kaliszu i Regionie Kaliskim, organizowanego przez Archiwum Państwowe w Kaliszu. Sala recepcyjna kaliskiego ratusza, 10 czerwca 2009 r.
Danuta Wańka (w środku zdjęcia) obok po jej prawej stoją Stanisław Małyszko i Karol Paterski podczas promocji projektuDigitalizacja archiwaliów Kalisza okresu staropolskiego. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 21 grudnia 2010 r.
Danuta Wańka w towarzystwie Stanisława Małyszki, Karola Paterskiego i prof. Ewy Andrysiak, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu podczas promocji projektu Digitalizacja archiwaliów Kalisza okresu staropolskiego. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 21 grudnia 2010 r.
Danuta Wańka (pierwsza z lewej) na podsumowaniu konkursu Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego, jako przewodnicząca jury, w jej towarzystwie Anna Woźniak z UM w Kaliszu, ówczesny prezydent Miasta Kalisza dr inż. Janusz Pęcherz, Grzegorz Sapiński wówczas przewodniczący Rady Miejskiej i dr Grażyna Schlender dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu. Sala recepcyjna kaliskiego ratusza, 20 czerwca 2011r.
Danuta Wańka w towarzystwie Józefa Goli i Beaty Leśnej z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu na wernisażu wystawy pt. Dokumenty mówią. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, 25 marca 2009 r.
Danuta Wańka w towarzystwie dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyny Schlender i kierownika I Oddziału Archiwum Państwowego w Kaliszu Grzegorza Walisia oraz pozostałych pracowników APK na spotkaniu bożonarodzeniowym w 2008 r. Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu.
Wpis Danuty Wańki do kroniki dokonany 25 marca 2009 r. na wernisażu wystawy pt. Dokumenty mówią, Siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu.
Wpis Danuty Wańki do kroniki dokonany 16 czerwca 2014 r. na uroczystości podsumowania 20 lat konkursuAd fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego. Sala recepcyjna kaliskiego ratusza.

Danuta Wańka - dr nauk humanistycznych, bibliotekarz, wykładowca akademicki, członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i przez wiele lat sekretarz generalny Towarzystwa.

Urodziła się 13 grudnia 1958 roku w Iwanowicach. Swoje życie zawodowe związała z książką i bibliotekami. Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracowała w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczytnikach (Filia w Iwanowicach), potem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu (obecnie MBP). Od 1992 r. była zatrudniona w Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu (w tym 10 lat na stanowisku wicedyrektora). Zorganizowała i opiekowała się księgozbiorami Ośrodka Studiów Zamiejscowych w Kaliszu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1998-2007) oraz Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1998-2009). Utworzyła bazy danych tych zbiorów liczące ponad 18 000 rekordów. Współorganizatorka, a od października 2009 r. kierownik Biblioteki Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM. Dr Danuta Wańka wspierała działalność naukową i dydaktyczną Zakładu Informacji Naukowej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu. Danuta Wańka jest autorką 12. książek i ponad 260. artykułów naukowych oraz recenzji. Była redaktorem naukowym słowników biograficznych KTPN. Danuta Wańka odznaczona została, między innymi Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Uhonorowana także Nagrodą Główną im. Andrzeja Wojtkowskiego za wybitne zasługi dla polskiego bibliotekarstwa.

Zmarła 28 grudnia 2015 roku w wieku 57 lat.